Zeptali jsme se jednoho z pořadatelů vyhlášených koštů na Salaši Josefa Niesnera, viceprezidenta Spolku přátel slivovice ČR- pořadatele již II. slováckého koštu slivovice, na několik otázek.

Historie koštů v regionu je již taky na dlouhé povídání. Pořádání 26. ročníku koštu slivovice na Salaši o tom jen svědčí.

Náš košt je druhým, pokud mě údaje neklamou, nejstarším pořádaným koštem v regionu a nepletu-li se i v ČR. Vše započalo před 26 lety kdy dvojice občanů, konkrétně pan Ant. Mucha a Lub. Šafraník, zapálených vyznavačů a propagátorů koštování slivovice přišla s myšlenkou pořádání takovéto akce pro veřejnost.

Jak šel čas tak pořádání koštů probíhalo postupně pod záštitou organizací a OÚ na Salaši. V roce 2009 došlo k dohodě mezi OÚ na Salaši a KPS (Klub přátel Salaše). V tento rok již celou akci pořádal Klub přátel Salaše a tak je tomu i dodnes.

Můžete nám povědět něco o KPS?

Jedná se o malou skupinu aktivních lidí, kteří svou činností vyjadřují svůj vztah k obci. Dobrovolně a s chutí pořádají akce různého charakteru a přispívají tím svou měrou ke kulturnímu a společenskému životu obce.

Pořádání koštu vyžaduje mnoho energie, hodně zkušených a zapálených lidí.

Máte pravdu. Pokud chcete, aby samotný košt proběhl na úrovni je potřeba dodat jeho organizaci patřičnou energii. Nejprve se snažíme stanovit v dostatečném časovém předstihu směr a styl, jakým se bude příslušný ročník koštu prezentovat veřejnosti. Pak postupně pracujeme na organizaci sběru vzorků destilátů. Oslovujeme stále širší a širší okruh pěstitelů a milovníků slivovice. V poslední době dochází k tomu, že se samotní pěstitelé snaží sami přihlásit se svými vzorky destilátů na náš košt slivovice. Snažíme se o to, aby samotní návštěvníci slavnostního koštu měli možnost porovnat vzorky destilátů i z jiných oblastí než je ta naše. V žádném případě se nechceme a nebudeme uzavírat vůči širokému spektru pěstitelů a milovníků slivovice z okolních oblastí. Po sběru vzorků nastává oficiální zařazení destilátů do anonymních listin, které jsou podkladem pro samotnou tříkolovou degustaci. Tuto činnost má dlouhodobě na starosti odpovědná a prověřená osoba. Po tříkolové degustaci vzorků dochází k odkrytí těchto anonymních listin a k oficiálnímu výsledkovému zápisu do nich. Následně proběhne zápis výsledků do oficiálního katalogu koštu. Souběžně probíhají práce na propagaci a organizaci vlastního průběhu koštu a dalších souvisejících věcech.

Jsme rádi a velmi si vážíme toho, stalo se to již tradicí, že průběh celého slavnostního večera koštu doprovází svou hudební produkcí CM J. Čecha. Jsem velmi rád, že si členové souboru vytvořili svůj osobní vztah k naší akci.

Vyhlášený košt slivovice na Salaši svědčí o výborné degustátorské úrovni a propracovaném systému.

Když jsme přebírali organizaci koštu v roce 2009 tak naší základní a prvořadou otázkou bylo, jak zorganizovat degustaci tak, aby byla co nejprůhlednější a zaručovala konstantní podmínky pro všechny účastníky. Stanovili jsme nejprve pevná a závazná pravidla soutěže. Pak jsme pro vlastní degustační kola stanovili anonymní seznamy účastníků. Znamená to, že nikdo z degustátorů a ani organizátorů nezná jména účastníků koštu do doby než je oficiálně ukončena degustace. Každý dodaný vzorek destilátu do soutěže je znám pouze pod vlastním číslem. Vytvořili jsme tříkolový systém degustace. Vytvořili jsme vlastní průhledná a jasná pravidla senzorického posuzování destilátů. Složité systémy doposud zažité pro bodování destilátů jsme nahradily jednoduchým a srozumitelným hodnocením pro každého.

Senzorické (organoleptické) posuzování jednotlivých „segmentů" slivovice je ohodnoceno bodovou škálou v rozsahu, který odpovídá míře důležitosti tohoto segmentu slivovice. Není možné, aby bylo množství přidělovaných bodů jednotlivým vzorkům stejné při hodnocení např. čistoty, buketu, vzhledu či chuti destilátu.

Pro senzorické posuzování jsme určili tvarově vhodnou sklenici zaručující maximální rozvinutí buketových látek destilátu. Taková sklenice má optimální tvar a je zásadně na stopce. Degustace ze skleniček bez stopky, které jsou drženy prsty, které před momentem uchopily např. škvarky či jiné pochutiny podávající se na degustacích nejsou opravdu tou správnou degustací destilátu.

V průběhu degustace dbáme na vhodné občerstvení degustátorů. Podávané pochutiny v stanoveném pořadí, které minimálně ovlivňují chuťové smysly.

Vaše katalogy koštů a samotná propagace svědčí o velkém soustu práce.

Při návštěvách koštů v našem regionu pozoruji různé maličkosti, které do jisté míry ukazují míru a sílu vztahu pořádajících spolků k hodnotám, které vytváří a představuje sama slivovice.

Jedním z nedůležitějších ukazatelů úrovně koštu je samotný katalog. Vypovídá určitým způsobem o úsilí pořadatelů, které bylo vynaloženo na celkový průběh. Dá se do jisté míry tvrdit, že katalog slavnostního koštu je obrázkem množství a kvality práce lidí, kteří ho pořádají. Obrazně řečeno je to výslednice práce a snažení. Jsem rád, že doby, kdy obdržený katalog se po otevření ihned rozpadl v rukou, jsou nenávratně pryč. Byl bych rád, aby se do budoucna zvyšovala jejich úroveň co do kvality zpracování, ale hlavně co do kvality odborného obsahu. Katalog koštu by měl v určité míře sdělovat veřejnosti to, že proces vývoje, výroby a kvality destilátů v příslušném regionu je kontinuální a má vzestupnou tendenci. Myslím si, že pro budoucí následovníky a pokračovatele takovýchto tradic by mohl mít katalog svou sběratelskou hodnotu.

Košty slivovice se pomalu stávají fenoménem v našem kraji. Jaké jsou nové vize do budoucna.

Košty slivovice nejsou již záležitostí našeho kraje, ale stávají se celorepublikovým trendem. Mnohdy přesahují i hranice našeho státu. Je to potěšitelný poznatek pro srdce milovníka milujícího dobré švestkové či jiné destiláty.

Každý milovník destilátů však ví, že základem dobré slivovice, hruškovice, meruňkovice a dalších destilátů je kvalitní vyzrálé a neinfikované ovoce.
Pěstování jednotlivých druhů ovoce má své zákonitosti a není opravdu možné, aby švestka vypěstovaná na Moravě a švestka vypěstovaná v Čechách byla zdrojem pro tvorbu stejně kvalitního destilátu. V žádném případě netvrdím, že je horší, ale určitě se vytváří kvalitativně rozdílný destilát, který si určitě najde své ctitele.

Pokud bychom porovnávali postupně, jeden druh ovoce vhodný k destilaci s druhým, jistě bychom došli k velmi zajímavým závěrům. Na každém místě republiky najdeme kvalitně vypěstované ovoce, kterému se tam daří jen proto, že v daném místě má nejlepší podmínky pro svůj optimální růst. Odběrně řečeno, v každém místě krajiny působí např. na švestky jiný objektivní vliv podloží půdy, počasí, vody či slunce. Působí i jiný lidský vliv. Odborně se takto vytvořenému „sňatku" darů přírody a člověka říká „terroir".

V roce 2011 byl pořádaný 1 slovácký košt slivovice. Můžete nám o něm něco říci?

Ano měl jsem to štěstí, že jsem se koštu aktivně zúčastnil. Jednalo se o první pilotní projekt, který měl za úkol zmapovat možnosti soutěže mezi vítěznými destiláty lokálních koštů v našem regionu.Pořádání akce se ujal Spolek přátel slivovice ČR, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s Muzeem lidových pálenic ve Vlčnově. Dosti aktivní roli v organizaci a přípravě koštu sehráli členové Klubu přátel Salaše. Organizace koštu byla dále aktivně podporována zástupci organizátorů okolních lokálních koštů. O vítěze prvního slováckého koštu celkem soupeřilo 65 vzorků slivovice. Do soutěže koštu má přitom právo postoupit pouze ten vzorek slivovice, který se umístil v některém z lokálních koštů našeho regionu na jednom z prvních tří míst. Zajímavostí je, že vítězný vzorek slováckého koštu slivovice je slavnostně zapečetěn do skleněné baňky a uložen v muzeu slivovice ve Vlčnově pro budoucí generace. Celá akce byla dosti mediálně sledována. Průběh koštu byl zachycen a následně uváděn v ČT. V rozhlase proběhly relace o široké problematice výroby slivovice. I. slovácký košt slivovice byl pořádán ve Vlčnově v měsíci červnu roku 2011.

Po zkušenostech z pořádání prvního ročníku slováckého koštu jsme učinili určitá opatření, která by měla výraznou měrou zatraktivnit budoucí ročníky jednotlivých slováckých koštů.

Není tajemstvím, že o akci takovéhoto významu začínají projevovat zájem nadšenci a propagátoři slivovice z Hanácka, Valašska či Veličska.

Vzhledem k negativním událostem souvisejících s methanolem v ČR jsme nuceni uspořádat II. ročník koštu výjimečně v náhradním termínu dne 31.3. Akce se uskuteční v sále Reduty v Uherském Hradišti.

Do budoucna bychom chtěli, aby pořádání slováckého koštu slivovice bylo v listopadovém termínu a místem pořádání by měl být sál Reduty v Uherském Hradišti. Naší snahou bude zakotvit tento košt do pevné termínové listiny města Uherského Hradiště.