„Město Uherské Hradiště, které je účastníkem řízení a má možnosti celou věc zásadně ovlivnit, nedělá vůbec nic. Úředníci si po pilátovsku umývají ruce a i z hradišťské radnice už několikrát v médiích zaznělo, že je to všechno v pořádku, a tak bezpečné, že se nemusí nikdo ničeho bát. A to že to má být na okraji sídliště je jim úplně jedno. Ale nám to jedno není,“ poznamenal Jan Zapletal, zastupitel za uskupení Nestraníci pro Hradiště.

Tomu vadí celá řada věcí, například to, že se do spalovny má svážet odpad z krajských nemocnic, nebo že je současný návrh umístění spalovny ve vzdálenostech, které podle něj nesplňují legislativní požadavky. Nelíbí se mu ani 16 metrů vysoký komín, když jej nedaleké věžáky o osm metrů převyšují, i to, že je umístění spalovny údajně v přímém rozporu s územním plánem města. Připomínky má rovněž k tomu, že se tam má spalovat také patologicko-anatomický odpad.

Umístění budovy spalovny, dodržení odstupových vzdáleností a ochranných pásem, výška komínu a podobně, jsou podle ředitele Uherskohradišťské nemocnice Petra Sládka odbornými záležitostmi, k jejichž posouzení jsou příslušné konkrétní úřady státní správy. Tyto úřady podle něj hodnotily soulad záměru s obecně závaznými právními předpisy a vydávaly příslušná stanoviska. Vše je dokumentováno na veřejně přístupném portálu CENIA v Informačním systému EIA (odkaz www.cenia.cz/eia  kód záměru OV8262).

Modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Uherskohradišťské nemocnici. Prezentace projektu. Jediná momentálně existující vizualizace.Zdroj: archiv projektanta

„Umístění spalovny není v přímém rozporu s územním plánem města, naopak podmínkám, které územní plán stanoví, je vyhověno. Je pravdou, že záměr počítá s likvidací mimo jiné patologicko-anatomického odpadu v modernizované spalovně, což se však děje i ve stávající spalovně, a to na základě příslušného povolení,“ řekl Deníku Petr Sládek.

Zmiňované výhrady byly podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy řešeny jako námitky účastníka územního řízení a odbor stavebního úřadu a životního prostředí je vyhodnocoval z pohledu správního orgánu. „Nemám důvod pochybovat o závazných rozhodnutích dotčených orgánů, která jsou ve všech případech v souladu s kladným stanoviskem stavebního úřadu vydaným v rámci územního řízení,“ uvedl Stanislav Blaha.


Ochranná pásma
Na základě podaných námitek do řízení k této stavbě, týkajících se ochranných pásem, dotčený orgán (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí a energetiky) ve svém stanovisku, potvrzujícím svoje původně vydané závazné stanovisko, uvádí: „ Ochranná pásma již nejsou v současné legislativě používána. Orgán ochrany ovzduší nemá možnost ochranné pásmo vymezit. Rozptylová studie předložená k žádosti vyhodnocuje, že nebude docházet k překračování platných imisních limitů vlivem realizace záměru.“

Územní plán
Orgán územního plánování schválil umístění stavby ve svém závazném stanovisku doloženém k projektové dokumentaci. V průběhu řízení byl orgán územního plánování vyzván stavebním úřadem k ověření vydaného stanoviska na základě námitek týkajících se této problematiky a následně vydané závazné stanovisko potvrdil.

Komín
Výška komínu byla posuzována v řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) dotčeným orgánem - Ministerstvem životního prostředí, konkrétně řešeno v rozptylové studii zpracované odbornou osobou. Výška komínu byla také odsouhlasena dalším dotčeným orgánem - Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením technické ochrany prostředí a energetiky, a to v závazném stanovisku k projektové dokumentaci a dále v potvrzujícím stanovisku, které tento dotčený orgán vydal na základě námitek v řízení, které se mj. týkají i zmiňované výšky komínu.