Redakce se obrátila na Gymnázium Uherské Hradiště, Gymnázium J. A. Komenského a Jazykovou školu Uherský Brod, Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město, Střední odbornou školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou a Vyšší odbornou školu Uherské Hradiště, Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Uherský Brod a Obchodní akademii, Vyšší odbornoou školu a Jazykovou školu Uherské Hradiště.

Získané informace umožní vytvořit si představu o tom, kolik přihlášených se na danou školu dostane, jaké nabízejí školy studijní podmínky a s jakým úspěchem studenti těchto středních škol míří na vysoké školy.

Gymnázium Uherské Hradiště podle slov svého ředitele Richarda Horkého přijalo ke čtyřletému studiu v roce 2023 128 školáků, přičemž přihlášku jich podalo 232. V roce 2024 mají v plánu přijmout 120 ze 313 přihlášených.

„O pořadí uchazečů rozhoduje nejen součet získaných bodů z matematiky a českého jazyka, ale i vstupní body za známky ze základní školy a další aktivity. Výsledky naší školy jsou v rámci Zlínského kraje dlouhodobě nejlepší a naši absolventi nemají problémy s vysokoškolským studiem,“ vysvětluje Richard Horký.

Hradišťské gymnázium podle něj vytváří podmínky pro úspěšné studium pestrou nabídkou seminářů a mimoškolních aktivit, které studenty motivují v dalším studiu a pro nadané sportovce vytváří individuální podmínky tak, aby mohli zvládnout i další aktivity.

„Téměř všichni naši absolventi jsou přijati na vysoké školy, naší snahou je, aby si mohli vybrat jakoukoliv vysokou školu v tuzemsku nebo v zahraničí a byli připraveni ke studiu samotnému. Od druhých ročníků pracujeme v rámci kariérového poradenství na tom, aby volba vysoké školy byla tou správnou, a abychom zamezili co nejmenšímu odchodu jinam,“ tvrdí ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti.

Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem Státní jazykové zkoušky Uherský Brod podle zástupce ředitele Radima Kopunce přijímá ke studiu vždy 60 studentů do čtyřletého, 30 do osmiletého studia. Letos měli přihlášek 162 do čtyřletého, 116 do osmiletého. Loni bylo přihlášek 121 do čtyřletého, 105 do osmiletého.

„Nestanovujeme minimální hranici pro přijetí. Většinou v ČJ 35 až 40 bodů, matematika 30 až 35 bodů – jde o body žáků na hranici přijetí (ti, co jsou „nad čarou“),“ naznačuje Radim Kopunec.

Zájem o brodské gymnázium zdůvodňuje dobrou spádovostí, dostupností, vybaveností, úspěšností při přijetí na vysoké školy, úspěšností v olympiádách a soutěžích i prací s talentovanou mládeží. „Téměř všichni naši absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách v širokém spektru oborů,“ vysvětluje Radim Kopunec.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město podle ředitele Bedřicha Chromka eviduje letos 263 přihlášených žáků, přičemž loni jich bylo 153. Přijatých jich však může být jen 60.

Hodnocení přijímacího řízení se tak jako na hradišťském gymnáziu skládá nejen z přijímací zkoušky, ale také z bodů navíc za prospěch na základní škole, mimoškolních aktivit, sportu.

Škola láká na sportovní a kulturní aktivity, podporu sportovců, projekty Erasmus+, areálem školy, který se nachází obklopen zelení, nabízí možnost získání jazykových certifikátů přímo ve škole i možnost ubytování přímo ve škole.

„Naši absolventi pak pokračují ve studiu na vysokých školách všech typů od grafického designu, přes lékařské fakulty, stavební, ekonomické, právnické, pedagogické. 99,99% všech našich studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách,“ poznamenává Bedřich Chromek.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod přijímala letos i vloni 250 zájemců, přičemž letos se jich hlásilo 605 (podávaly se 3 přihlášky na SŠ), loni 381 (podávaly se 2 přihlášky na SŠ).

Poslední přijatý uchazeč dosáhl podle PR manažerky školy Adriany Juřeníkové 44% úspěšnosti. „Naše škola patří svým vybavením mezi špičku. Disponujeme nadstandardně vybavenými odbornými učebnami, moderními školními dílnami i speciálním Centrem pro výuku Hi-technologií,“ vypočítává atraktivitu brodské instituce Adriana Juřeníková.

Navíc podle ní již několik let škola spolupracuje s téměř třemi desítkami nejvýznamnějších firem regionu, se kterými jsme připravili ojedinělý stipendijní program garantující jejich studentům zaměstnání.

„V rámci tohoto programu jsou studenti podporováni již v průběhu samotného studia, a to formou bezplatných obědů, placených letních brigád, měsíčního kapesného a prospěchového stipendia. Jedním z našich neodmyslitelných pilířů je individuální a partnerský přístup ke studentům. I díky tomu tak škola dosahuje výborných výsledků u maturit,“ říká Adriana Juřeníková.

Jak upřesnila více než 60 % absolventů maturitních oborů Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod pokračuje dál na vysokou školu. „Po jejím absolvování mnozí zastávají významné vedoucí pozice ve velkých a úspěšných firmách, nebo sami vlastní firmy zakládají,“ dodává závěrem.

Na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou (SŠPHZ) Uherské Hradiště se podle ředitele Jaroslava Zatloukala v loňském roce hlásilo 531 uchazečů, na jejich vyšší odbornou školu 65 uchazečů. Zápisové lístky odevzdalo celkem 276 uchazečů na střední školu, na vyšší odbornou školu bylo přijato 40 studentů.

„V letošním roce podalo na střední školu přihlášku 879 uchazečů, nabídli jsme 324 míst v různých oborech středního vzdělání. Na vyšší odbornou školu letos nebylo zatím přijímací řízení zahájeno - budeme nabízet vzdělávání jak v denní, tak i kombinované formě studia,“ uvedl Jaroslav Zatloukal.

Co se týká přijímacího řízení, SŠPHZ nemá ve svých kritériích stanovenu minimální bodovou hranici pro přijetí. „Uchazečům přidělíme body dosažené v přijímacích zkouškách a body oceňující dobré výsledky vzdělávání na základní škole. Poté stanovíme pořadí uchazečů a přijmeme vyhlášený počet uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání,“ upřesňuje Jaroslav Zatloukal.

Jde o multioborovou školu a o jednotlivé obory vzdělání není stejný zájem ze strany uchazečů. „V dnešní době je největší zájem o ošetřovatelské obory, tedy o Praktickou sestru a Všeobecnou sestru. Mírně roste také zájem o obor Hotelnictví, mírně klesá zájem o obor Elektrotechnika a výrazný propad zájmu je o obor Strojírenství. Technické obory nejsou příliš v hledáčku uchazečů ze základních škol; je to bohužel celostátní trend. Ustálený zájem je o učební obory – cukrář a kuchař – číšník,“ naznačuje ředitel.

Gastronomické obory jsou podle něj atraktivní – umí se výborně prezentovat, kult dobrého jídla a pití je ve společnosti silný a při vzdělávání v těchto oborech je silně zastoupena praktická složka výuky. Jejich rauty a cateringové akce jsou vyhlášené a přitahují zájemce o studium těchto oborů.

„Zdravotnické obory se nyní vezou na celostátní vlně velkého zájmu. Studium oborů Praktická i Všeobecná sestra výborně připraví na praxi - významná část praktického vyučování totiž probíhá v přímo nemocnicích. Absolventi těchto oborů mají jistotu zaměstnání a slušného výdělku. I povolání zdravotníka je atraktivní – nespočet televizních seriálů z nemocničního prostředí pomáhá vytvářet představu o dobré a zajímavé práci,“ uvedl Jaroslav Zatloukal.

A technické obory? „Zde panují představy o těžké, špinavé a špatně placené práci, což však v drtivé většině případů už dávno neplatí. Studium technických oborů je náročné, čehož se maminky našich uchazečů obávají, navíc velká část maminek chce mít na stáří doktora, právníka či filozofa. Zatím se nedaří tato přání a představy prorazit a přesvědčit rodiče uchazečů o výborné perspektivě povolání technika,“ míní Jaroslav Zatloukal.

A co se týká úspěšnosti studentů SŠPHZ VOŠ Uherské Hradiště v dalším studiu? „Jsme odborná škola a naší prioritou je připravit absolventy do praxe, ne na další studium (s výjimkou nově otevíraných lyceálních oborů). Naši absolventi jsou v praxi úspěšní – máme o tom řadu informací z terénu, od našich partnerů ve všech sektorech průmyslu a služeb, na které je naše škola zaměřena,“ doplnil ředitel.

Obchodní akademie Uherské Hradiště vloni přijímala 90 žáků oboru obchodní akademie a přihlášku si podalo 249 uchazečů. Na obor informační technologie vloni přijímali 30 žáků a hlásilo se 124 uchazečů.

Letos přijímají 90 žáků oboru obchodní akademie a hlásí se 294 uchazečů. Na obor informační technologie přijímají letos 30 žáků a hlásí se 110 uchazečů.

„Poslední přijatý žák na obor informační technologie dosáhl 54% úspěšnosti v JPZ z matematiky a českého jazyka a literatury, u oboru obchodní akademie to bylo 43%,“ uvádí ředitel školy Marek Machalík.

Škole se podle jeho slov daří kombinovat kvalitu tradiční vzdělávací instituce s inovativními přístupy k výuce. Nabízí studentům nejmodernější technické vybavení a umožňuje jim pracovat s ním nejen v hodinách, ale prostřednictvím různých vzdělávacích projektů i nad rámec výuky. Studenti mají také možnost se účastnit řady tuzemských i zahraničních vzdělávacích exkurzí, soutěží či sportovních kurzů.

„Naše škola jde s dobou. Je otevřená novým přístupům a možnostem, které nabízejí moderní technologie, zároveň však dbá na udržení kvality, podporuje průběžné vzdělávání učitelů a v neposlední řadě vytváří i příjemné studijní prostředí v rekonstruované historické budově v centru Uherského Hradiště,“ myslí si Marek Machalík.

Většina absolventů školy pokračuje po maturitě v dalším studiu na vysokých školách. Obvykle si volí obory navazující na obchodní akademii či informační technologie, údajně však nemají problém zvládnout i jiná studijní zaměření.

„Důležitou část představují absolventi, kteří se uplatňují přímo v praxi bez dalšího studia. Naše škola je dokáže na tuto praxi dobře připravit. Někteří absolventi se na školu později vracejí a spolupracují s ní jako odborníci ve vyučovaných oborech. Studentům, kteří chtějí nabyté vědomosti a dovednosti dále rozvíjet, nabízí naše škola možnost pokračovat v pomaturitním studiu na vyšší odborné škole v oboru ekonomicko-právní činnost,“ říká ředitel OA Uherské Hradiště.