V jádru jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protierozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území.

„Projekt je zaměřen na posílení přirozených funkcí krajiny prostřednictvím devíti opatření, které vycházejí ze schválených komplexních pozemkových úprav v katastru obce Tupesy. V rámci projektu dochází k realizaci dvou lokálních biokoridorů a realizaci sedmi interakčních prvků,“ informoval Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy.

Akce je zaměřena na regeneraci rozsáhlého území v krajině a povede k ochraně půdního fondu, posílení biodiverzity a členitosti krajinných biotopů a úživnosti krajina pro včely, hmyz, ptactvo i drobnou zvěř. Jedná se převážně o liniové prvky s požadovanou funkcí větrolamu, biokoridoru nebo krajinné zeleně. Často doprovází stávající polní cesty nebo rozdělují lány polí.

„Na většině ploch v současnosti probíhá intenzivní zemědělské hospodaření, někde jde o zbytky mezí pokryté keři a odumírajícími stromy. Nově budou části ploch zatravněny, doplněny skupinami keřů a soliterními stromy,“ vysvětluje starosta Tupes.

V několika desítkách individuálních a skupinovitých oplocenek, sloužících jako ochranný prostředek, zabraňujícím škodám spárkatou zvěří, jako je okus sazenic a stromků, je vysazen vhodný sadební materiál. Ten byl navržený z geograficky původních či blízkých oblastí či stanovišť.

„Kromě takzvaných 520 stromků odrostků o výšce 121 až 205 cm, bylo v oplocenkách vysázeno 4270 keřů, kupříkladu svíd, brslenů, hlohů, dřínů obecných a dalších. Převážně kolem cest bylo vysazeno 292 vzrostlých alejových stromů, opatřených chráničkou proti okusu zvěří,“ uvedl Milan Studnička, technický dozor investora.

Dodal, že zabezpečením proti okusu srnčí zvěří jsou trojnožky z opěrných kůlů, které jsou obaleny svařovacím lesnickým pletivem o výšce 1,5 metru.

„Realizace akce, která je zaměřena na posílení přirozených funkcí krajiny v katastru obce Tupesy, byla odstartována loni 30. července. Autorkami projektu byly inženýrky Ladislava Nagyová a Kateřina Gajdošová z Gard&N Staré Město,“ informoval tupeský starosta Oldřich Vávra.

Jedním dechem dodal, že zhotovitelem díla je společnost Zahradnické úpravy.

„Předpokládám, že akce v hodnotě 16 622 000 Kč bude ukončena nejpozději v měsíci květnu. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše podpory bude činit bezmála 14 milionů korun,“ sdělil tupeský starosta.

Dodal, že součástí ceny bude i 3letá následná péče o vysazené porosty, aby se nestalo, že po výsadbě nebudou prospívat.