Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Zahájení komplexních pozemkových úprav s cílem vybudování komunikací v obci. Vybudování použitelných a sjízdných komunikací v obci, tak, aby se každý občan, popřípadě i chalupář dostal ke své nemovitosti. Obec vlastní zhruba 40 km veřejně přístupných účelových komunikací, zatím žádné místní komunikace. Jejich údržba a stav odpovídá předešlému období, do jakého se dostaly. Co nebylo vybudováno za pomoci z venku, tak jak v okolních obcích, tak z prostředků obce se těžko vybuduje. Obec uvádí zatím do skoro sjízdného stavu 14 km účelových komunikací. Občané dojíždějící do zaměstnání, za nákupy či vozící děti do školy se musí potýkat s překážkami, které působí nenadálé přívalové deště, například v zimě prudké sněžení, někdy až 4050 cm sněhu za noc nebo den a závěje při větrném počasí k tomu. Aby bylo možné do budoucna řešit vybudování komunikací v obci, tak dnes je nutné zahájit komplexní pozemkové úpravy. Někteří majitelé domů a pozemků tuto záležitost zatím řádně nechápou a přesto urgují udržování komunikací, které nemají ani katastrální zařazení a byly dříve vybudovány svépomocí přes louky či orná pole nejen vlastníků nemovitostí, ale i cizích majitelů.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Vybudování bytů pro občany, vyřízení dotací na protipovodňový a protipožární systém, založení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Důvodem k založení a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů byly tři požáry v lesích za poslední rok, které ohrožují obec a další nenadálé tragické události, které nejsou v silách starosty v malé obci bez pomoci dalších dobrovolníků zvládnout

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Nedostatek financí a složitá byrokracie při vyřizování dotací. Složitá administrativa dotací a dodatečné zpřísňování podmínek dotací a kontrol. Pasivita občanů k dění v obci. Dříve se občané podíleli na budování cest, příkopů či stavbě hospody a obchodu. Družili se ve spolcích. Dokázali si zorganizovat společné taneční zábavy či besedy.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Kultura v obci se spolu s úbytkem občanů vytratila do ztracena. Ze strany zastupitelů je snaha probudit zájem o dění v obci tím, že starosta a zastupitelé organizují cca 1 akci pro obyvatele za měsíc. Úspěšné je i otevírání rozhledny a především slavnosti na rozhledně Velký Lopeník, kde se setkávají nejen obyvatelé Lopeníku, ale i okolních obcí spolu se sousedy ze Slovenska obyvatel obcí Bošácká Dolina a další příznivci rozhledny a folkloru. Každý rok v červenci si připomínáme postavení rozhledny těmito folklorními slavnostmi. Podařilo se nám vytvořit skupinu příznivců folkloru. Oprášili jsme zbytky starších krojů a nechali si vyrobit kroje nové. Tato skupina reprezentuje obec Lopeník nejen na Slavnostech vína, kde jsme byli letos v počtu 14 krojovaných, na dožínkové pouti u sv. Antonína, na hodech v Troskotovicích nebo jako doprovod Karpata na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě. Spolkům a kulturnímu životu se daří úměrně zájmu obyvatel a členům spolků. Udrželi se pouze myslivci, znovu se zakládá jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Už se stalo. Jsme téměř vylidnění. Po válce bylo v Lopeníku cca 1400 obyvatel, na doosídlení pohraničí konkrétně městyse Troskotovice v létě 1945 odešlo cca 200 mladých lidí, postupně odcházeli další za zaměstnáním do všech koutů republiky i blízkých měst. Ještě v roce 1970 žilo na Lopeníku cca 650 obyvatel, v r. 2010 to bylo jen 170. Trend se podařilo zatím zastavit. Dnes má obec Lopeník 188 trvale žijících obyvatel. Od minulého roku mimo nevyužívané domy nabízíme bydlení v obecních bytech a dále informujeme případné zájemce o možnosti odkupu uvolněných domů či stavebních místech. Přestože jsme nedostali žádné dotace, tak rekonstrukci zařízení od celníků na sociální byty a společenské místnosti pro občany s plánovaným rozpočtem 2400000 Kč jsme zvládli za 25 procent nákladů cca 600 000 Kč.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Zdravý vzduch, zachovalá příroda Bílých Karpat a relativně klidné prostředí bez narušování dopravou a průmyslem.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít a neměla to být vaše obec, kde by to bylo?

Líbí se mi všude, kde jsem se doposud dostal, mimo velkoměsta, například obec Bezděz v kraji Máchy.