Temný den

Den temný je srpen 21., zapsal se černě do dějin. Co má říci matka dítěti? KDO JE TEN, kdo vhání horké slzy do očí?
Jsou stejně horké jako těch, co naříkali v třicátém devátém nad hordou, jíž dodnes se sní o Hradčanech.
Jsme v těžkých okovech a k ránu zpoceni po dlouhých a těžkých snech; budeme se bránit myšlení, že vše je skutečnost tak krutá, a o to krutější, že mužské oči zaleje slzami. Zatímco pěsti a svaly jako lana napnutá nemohou splatit daň.
Jen ruce žen a dětí sepnuté a tichý výkřik: „Bože, náš národ chraň,“ se nese nocí rozedranou hřmotem tanků, letadel a děl – KDO JE TEN, co tolik ubližuje?
Zván místo bratra bude nepřítel! Proč nenechá nás klidně spát, proč touží po moci? Vždyť naše děti chtějí stejně jako jejich zdravit ráno a probouzet se s úsměvem.

Z okupovaného okresu

O situaci v jednotlivých obcích našeho okresu jsme se informovali důsledným telefonováním po místních národních výborech, protože čas na to, abychom se šli přesvědčit na vlastní oči, nebyl. Jsou tedy proto telegraficky stručné.
BABICE: Ve vesnici je klid, okupační vojska projížděla několikrát směrem na Staré Město. Občané postávají na rozích, jinak důsledně zachovávají heslo pasivní resistence. Probíhala podpisová akce za Svobodu, za Dubčeka.
STRÁNÍ: Spousta hesel na ulicích, vylepené letáky. Zatím nezaznamenán žádný přesun. Vysílač Javořina stále obsazen. Nákupní horečka opadá jen pomalu. Jinak klid.
BUCHLOVICE: Buchlovicemi projížděla okupační vojska, strhávala plakáty. Ovšem vyrábějí se vzápětí nové, na místním národním výboru vyvěsili obraz presidenta Ludvíka Svobody. Zásobování je normální, občané si zajistili vlastního pekaře, který bude v případě nutnosti zásobovat vesnici.
ZLECHOV: Lidé se k okupantům otáčejí zády, když projíždějí Zlechovem směrem na Buchlovice.
BOJKOVICE: Zase hesla známého obsahu, nabádající v několika jazycích vojáky k odchodu. Když píšeme tyto informace, nebyl v Bojkovicích ještě ani jeden voják. V pekárnách je dostatek mouky, v obchodech nechybějí zatím žádné základní potraviny.
BÁNOV: Následky po projíždějících tancích a obrněných autech jsou patrny na zahrádkách a domech v Bánově. Také klid, hesla, rezoluce.
Na žádném z místních národních výborů těchto vesnic nebyl ještě žádný zástupce okupačních vojsk. Prosíme naše čtenáře, aby počítali s tím, že informace přicházejí velice rychle, také se velice rychle mění, promiňte nám tedy, budou-li v době, kdy je budete číst, už zastaralé.

Problémy s benzinem

Současná situace se projevuje i ve ztíženém zásobování pohonnými hmotami. Proto bylo nutno přikročit s okamžitou platností k omezení autobusové dopravy v rámci našeho okresu.
Opatření se týká zejména nepravidelné dopravy, tj. zájezdů, které až do odvolání nebudou. Dále jde o mimořádné spoje pravidelné dopravy, tj. závody. Dochází k omezení pravidelné dopravy na autobusových linkách, a to u těch spojů, které nejsou vedeny pro přepravu do zaměstnání a zpět do místa bydliště. Jde zejména o spoje v dopoledních hodinách a mezi 16,00 – 18,00 hod.
V současné době jsou pohonnými hmotami přednostně zásobovány všechny organizace zajišťující normální běh života, to je především ty, které vozí potraviny nebo se podílejí na jejich výrobě. Ty závody, které nejsou pro tyto účely rozhodující, žádáme, aby omezily dopravu a nepožadovaly u čerpacích stanic více pohonných hmot, než je nezbytně nutné. Rovněž nežádejte pohonné hmoty do sudů nebo jiných nádob.
U soukromých vozidel je výdej omezen na 5 litrů přímo do nádrží. Pro soukromé účely benzin do nádob se rovněž nevydává.
Žádáme všechny naše občany, aby se vůči pracovníkům čerpacích stanic chovali ukázněně, respektovali jejich postup a pomáhali jim v jejich práci ke klidnému a rychlému obsloužení zákazníků. Martin Pavlinec, vedoucí odboru dopravy

Ze Suché Lozi

Rada Místního národního výboru v Suché Lozi se sešla na své schůzi jako legální orgán státní moci v obci a vyjádřila rozhodný odpor proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
Všichni občané obce plně stojí za legálním ÚV KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem, za vládou v čele s inž. Černíkem, za svým milovaným presidentem Ludvíkem Svobodou a za předsedou Národního shromáždění Josefem Smrkovským. To jsou naši l e g á l n í představitelé. Jiné neuznáváme a budeme je považovat za kolaboranty jdoucí proti zájmům naší krásné socialistické vlasti s naší Komunistickou stranou Československa.
Nemáme zde kontrarevoluci, máme pokojný život, velikou snahu na budování naší Československé socialistické republiky.
Trváme proto na okamžitém odchodu okupačních vojsk, ať odjedou neprodleně! Jinak to bude znamenat, že naše spojenectví celý národ neuzná. Propusťte ihned naše vedoucí činitele! Ve svobodné československé vlasti vládu jen jejímu lidu. Nechceme žádnou okupaci!

Sandra Vasková, Michael Lapčík