Které kauzy otřásly v minulosti Slováckem a jaké jsou nejfrekventovanější prohřešky soudců, to vše v rozhovoru pro Slovácký deník prozradil místopředseda hradišťského soudu, třiatřicetiletý Vít Krchňáček.

Kolik soudců pracuje na hradišťském okresním soudu?

V současnosti je jmenováno do funkce v Uherském Hradišti šestnáct soudců. Fakticky ale funkci vykonává pouze třináct z nich. Tři jsou totiž v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo na mateřské dovolené.

Je takové množství soudců přiměřené z hlediska počtu obyvatel a případů?

Stanovení počtu soudců se neodvíjí od zalidnění dané oblasti, ale podle jiných kritérií. Bohužel tento propočet vychází jen z aktuální situace ve vztahu k předchozímu kalendářnímu roku a nezohledňuje „historickou zátěž“ z předchozích let, kdy nebyl soud třeba dostatečně obsazen. Jak jsem uvedl výše, v současné době navíc v Hradišti nepracuje přibližně pětina soudců. To je samozřejmě citelné oslabení.

Vyvíjel se výrazněji počet soudců v minulých letech?

Pokud je mi známo, tak dříve působilo na zdejším soudě i méně než padesát procent soudců, než bylo stanoveno. Postupně je ale soud zaplňován.

Vyskytují se na soudě nějaké problémy jako například zahlcení případy či časté maření jednání?

Právě absence soudců způsobuje velké zatížení nejen zbývajících soudců, ale i administrativy a dalších pracovníků. Na nedostatek případů si skutečně stěžovat nemůžeme. Přístup lidí k jednání je asi stejný jako jinde. Komu něco hrozí, se dost často snaží jednání z různých záminek vyhnout. Soud má samozřejmě možnosti řádnou součinnost zajistit, nezabrání ale počátečnímu zmaření jednání.

Lze říct, jaká je na hradišťském soudě průměrná doba vyřešení případu?

Průměrnou dobu jsem nikdy nezjišťoval. Za trestní úsek, na kterém pracuji, ale mohu říct, že řízení trvá několik dnů, ale i více let.

Vzpomenete si, jak dlouho se táhnul nejdelší případ v okrese?

Ten nejdelší nedokážu spolehlivě určit. Znám ovšem případ, kde běží řízení již deset let. Tuto dobu ovlivnila především dlouhá nemoc obžalovaného.

Kolik případů průměrně soudci na Slovácku za rok řeší? Je tento počet adekvátní velikosti okresu?

Konkrétně trestní soudci rozhodují průměrně ve věcech asi tří set šedesáti stíhaných osob, soudci civilního úseku pak kolem šesti set věcí. Takový počet je nad hranicí stanovené výkonnosti.

Jaké případy na hradišťském soudě převládají?

V civilním řízení jsou časté majetkové spory, v trestním řízení krádeže, zanedbání povinné výživy či úvěrové podvody. V poslední době přibývá i trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, tedy zejména řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Přestupky řeší správní orgány, vraždy a trestné činy, kde pachateli hrozí trest odnětí svobody nejméně na pět let, pak řeší krajské soudy.JV civilním řízení jsou časté majetkové spory, v trestním řízení krádeže, zanedbání povinné výživy či úvěrové podvody. V poslední době přibývá i trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, tedy zejména řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Přestupky řeší správní orgány, vraždy a trestné činy, kde pachateli hrozí trest odnětí svobody nejméně na pět let, pak řeší krajské soudy.

Převažuje mezi souzenými nějaká věková, případně společenská skupina?

Nedá se vyčlenit konkrétní skupina. Myslím ale, že se na Hradišťsku jedná o takový průměrný vzorek obyvatel.

Řeší soudci na okresním soudě i případy, kdy se tentýž člověk proviňuje vícekrát?

Tyto případy jsou poměrně časté. Především zadlužení lidé a pachatelé zejména majetkové trestné činnosti jsou projednáváni na soudě opakovaně.

Utkvěly vám v paměti některé zásadní kauzy, kterými se hradišťský soud zabýval?

Mediálně velmi známý byl asi případ pana Grebeníčka. V dřívější době byly ale závažnými také případy rozsáhlých převaděčských skupin.

Muselo vedení soudu někdy potrestat či dokonce odvolat soudce za prohřešek v práci?

Tyto věci řeší kárný soud, který u nás představuje u nás Vrchní soud v Olomouci. Pokud je mi ovšem známo, na hradišťském soudě nebyl soudce nikdy odvolán z funkce. Došlo ale k tomu, že se soudce z důvodu pochybení sám funkce vzdal. I soudci jsou lidé a nelze vyloučit určité nedostatky v práci. Takové případy se zatím řešily výtkou. Jednalo se zejména o prodlevy při provádění úkonů. S jedním soudcem bylo právě z tohoto důvodu řešeno kárné provinění a byl potrestán snížením platu.

Jak se soudci udržují objektivní?

Nevím, co si představujete pod pojmem objektivní. Jestli máte na mysli nezaujatí, pak musí každý soudce sám zhodnotit, jestli má vztah k osobám v řízení nebo k dané věci. Správně by se měl sám rozhodnout, že bude z rozhodování vyloučen. Jinak je soudce vázán právními předpisy a musí rozhodovat nestranně a nezávisle.

Absolvujete například v určitém časovém období i různá školení?

Soudci se samozřejmě pravidelně účastní školení, a to především dle své specializace. Pro sjednocení rozhodování se pořádají také porady soudců z obvodu krajského soudu, sjednocující jsou i rozhodnutí soudů vyššího stupně a podobně.

Skládají soudci opakovaně i přísahu nebo jsou přezkušováni?

Opakovaná přísaha u nás neexistuje, soudci při jmenování skládají slib do rukou prezidenta republiky. Přezkušování už také po složení justiční zkoušky neprobíhá. V případě, že by ale soudce neměl dostatečné znalosti právních přepisů, by se to zcela jistě vůči němu negativně projevilo při rozhodování druhoinstančních soudů.

Funguje vedení hradišťského soudu i jako neoficiální kontrolní orgán?

Předseda, popřípadě místopředseda soudu neustále dohlíží na zachování důstojnosti a etiky práce soudců. Dohlížíme také na to, aby ve věcech nedocházelo ke zbytečným průtahům.

Kompletní článek najdete v tištěném vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.