Kdy vyvěšovat sovětské vlajky

Jedině v případech, které souvisí se SSSR, to znamená 9. května v Den osvobození a 7. listopadu – výročí VŘSR. U příležitosti ostatních svátků (výročí Února, 1. máj, 28. říjen atp.) má být vyvěšena československá státní vlajka a rudá vlajka bez srpu a kladiva. Takto měly být vyvěšovány vlajky i v minulých letech a doporučení neznělo jinak.

Strana a veřejnost

Mnoho komunistů si klade otázku, do jaké míry bude strana informovat širokou veřejnost prostřednictvím masových komunikačních prostředků o svých záměrech, cílech a způsobech práce. Je pochopitelné, že strana, která usiluje o to, stát se vedoucí silou ve státě, se nemůže a nebude vyhýbat diskusím a přijme i kritiku veřejnosti.

Orgány a organizace strany musí názory veřejnosti studovat a radit se o postupu a způsobech řešení problémů. Tato interní stranická práce se bude uskutečňovat uvnitř strany. Na to má každá organizace nezadatelné právo. O výsledcích této činnosti bude pak veřejnost informována.

V nápravných zařízeních nově

Po amnestii presidenta republiky se podstatně snížily stavy v našich nápravných zařízeních. Stovky lidí dostaly možnost vrátit se do občanského života a zařadit se do naší společnosti. Z těch, kteří ve věznicích zůstali, je naprostá většina vězňů, kteří byli odsouzeni za kriminální delikty. Z celkového stavu jsou asi tři procenta vězňů politických. Většinou jde o tzv. „kopečkáře“, tj. o lidi trestané za nedovolené opuštění republiky nebo za pokus o něj. V současné době se usiluje o to, aby takovéto činy byly trestány ve správním řízení (pokuty), a ne odnětím svobody.

Požaduje se, aby osoby trestané za delikty poprvé byly umisťovány samostatně, a ne společně s recidivisty a protispolečenskými živly. I političtí vězni se dočkají určitých privilegií. Budou odděleni od kriminálních zločinců a bude jim umožněno studovat, psát apod.

Budou zvýšeny ceny?

Současný stav naší ekonomiky vykazuje řadu rozporů. Je to nízká efektivnost hospodaření, rozpor mezi výrobou a konečnou spotřebou, nevyužívání základních fondů, růst rozestavěnosti a zhoršování ekonomie naší účasti v mezinárodní směně. Máme sice výrobky, které jsou na úrovni výrobků konkurenčních, máme i takové, jejichž vnitřní cena je nižší, než jsou světové ceny. Jejich podíl na výrobě a vývozu je ovšem velmi malý. Naproti tomu dostáváme za některé zboží v zahraničí stále méně. To je jeden z důvodů, proč ceny zejména průmyslového zboží a služeb stoupaly. Někdy ovšem jsou ve zdražování skryty i spekulační zájmy a proti těm je nutné bránit zájmy spotřebitelů. Ozdravení ekonomiky s sebou přinese nutná nepopulární opatření, která bude nutno provést, protože jinak by se zhoršovala naše situace. Půjde tedy při cenách maloobchodních cen o zdražení těch výrobků, které jsou dosud ztrátové, a na druhé straně budou sníženy ceny výrobků, které jsou zatíženy neúměrně vysokou daní z obratu. Počítá se se snížením cen výrobků z mouky, cukru, čokolády, jižního ovoce, benzínu, automobilů apod.

Náboženství na školách

Ministerstvo školství projednává požadavky některých našich občanů na úpravu výuky náboženství na školách. Už nyní se ukazuje, že školské osnovy jsou silně přetíženy a že nebude možno na úkor jiných předmětů zavádět náboženskou výchovu.

Naskýtá se možnost provádět ji ve volných sobotách nebo nedělích dopoledne, jak je tomu v některých církvích, například evangelické aj.

Jako je vyžadována svoboda náboženského vyznání, existuje u nás i svoboda prosazování marxistického vědeckého světového názoru, který je vlastní socialistickému zřízení. Je samozřejmé, že stát bude vyžadovat po svých zaměstnancích – učitelích, aby působili na žáky v souladu s marxistickým učením. V souvislosti s řešením náboženské otázky byl vydán pokyn ministerstva školství shromažďovat na ONV a KNV žádosti učitelů a školských pracovníků, kteří žádají odčinění křivd, které na nich byly spáchány pro náboženské přesvědčení.

Michael Lapčík, Sandra Vasková

VŠE o srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy na Slovácku si přečtěte vpravo nahoře v oddíle Související články