Proč se vůbec v Jihlavě uskutečnilo ustavující republikové shromáždění Sdružení místních samospráv České republiky, když už tu existuje Svaz měst a obcí?

Svaz měst a obcí totiž podle názorů starostů malých vesnic nehájil náležitě zájmy a stanoviska menších městských a obecních samospráv. Ty s tímto stavem nebyly spokojeny a rozhodly se založit novou profesní organizaci. Ústavní soud, který kupříkladu řešil stížnost na rozpočtové určení daní, předloženou senátory, nás k tomuto kroku nepřímo vyzval. Vstup do SMS už odsouhlasilo 1020 obcí a měst z celé republiky a dvě stě padesát jejich zástupců se zúčastnilo republikového shromáždění v Jihlavě. To si do čela předsednictva sdružení zvolilo Jana Pijáčka, starostu Vlčnova.

Nepůjde vznikem nového seskupení o štěpení sil a zájmů?

Nikoliv. Ve věcech týkajících se obcí a malých měst hodláme spolupracovat se Svazem měst a obcí (SMO) v České republice a Spolkem obnovy venkova. Věřím, že při všech jednáních s nimi jim budeme dobrými partnery, kteří o žádnou opozici neusilují. Přiřadili jsme se tak k jiným evropským zemím, kupříkladu k Německu, Rakousku, Lotyšsku, Slovinsku a dalším, v nichž existuje více než jedna organizace sdružující samosprávy.

Můžete ve stručnosti uvést, na co položil ustavující sněm zvláštní důraz?

Tak třeba doporučil členům našeho sdružení, aby vedli dialog s občany o dopadech konání letních olympijských her v Praze, a to i formou veřejných hlasování. Obrátili jsme se s žádostí na Parlament ČR, českou vládu, ministerstvo financí a ministra financí osobně, aby byl přijat zcela nový zákon o rozpočtovém určení daní, který by nastolil systémovou, odůvodněnou a nediskriminační právní úpravu. Protože považujeme současný systém rozdělování nenárokových dotací vládou, Parlamentem ČR a kraji v rámci schvalování rozpočtu za neprůhledný, nesystémový a podporující korupční prostředí v naší vlasti, požádali jsme českou vládu i parlament o přijetí pravidel pro přerozdělování většiny těchto prostředků nárokově na každou obec, vycházející ze zásad rovnosti.

Jakou formou se může každá ze samospráv vyjádřit k navrhovaným zákonům či jiné problematice?

Průběžně, prostřednictvím internetu. Každá obec či malé město, pokud to schválí jeho zastupitelstvo a je členem SMS, dostane vlastní kód a prostřednictvím něj se může k dané problematice vyjádřit nebo o ní hlasovat. Předsednictvo sdružení je pak povinno akceptovat většinový názor členské základny. Díky moderním komunikačním prostředkům můžeme rychle a pružně reagovat při schůzkách s ministry, vládou, poslanci a senátory Parlamentu ČR.

Zdeněk Skalička