Vedení Brodu uspořádalo na toto téma už veřejné slyšení, na němž se obyvatelé vyjádřili, že se jim záměr zamlouvá.

„Jediná připomínka ze strany veřejnosti byla k průběhu cest v území a jejich povrchům. Za změnu by určitě stálo mít průchozí celou osu řeky Olšavy, a to i po dokončení protipovodňových opatření, doplnit ji o stromořadí, doprovodnou zeleň a hlavně mít místa pro bližší kontakt s řekou,“ uvedl vedoucího odboru rozvoje města Robert Vráblík.

Vše je ale teprve na úrovní územní studie.

Ta rozděluje území veliké 327 118 metrů čtverečních na tři úseky, přičemž každý má svou funkci.

Na západě oblasti jde o revitalizaci prostoru, kdy by podle projektu mělo dojít k návratu k přírodním hodnotám, odclonění ČOV a umožnění migrace směrem na Uherské Hradiště.

Střed oblasti se zaměří na městotvornost, a to především skrze nábřeží, napojení na Bajovec, podporu společenských funkcí v okolí lávky a umožnění cyklodopravy podél řeky.

A konečně u východní části by mělo jít o naučné funkce, k čemuž by mělo pomoct například biocentrum.

Město Uherský Brod studií sleduje především rozvoj možností rekreačního využití území řeky Olšavy k odpočinku a relaxaci díky jejímu zpřístupnění pro pěší či cyklisty.

„Výsadba zeleně podél toku by účelně eliminovala překročené emisní limity na území Uherského Brodu, jež jsou výsledkem zejména nadměrné dopravy,“ upozornil na jednu z výhod plánovaných změn místostarosta Uherského Brodu Jan Hrdý.

Studie se zaměřuje na plochy acházející se jižně od historického centra města Uherský Brod a tvoří nábřeží a přilehlé plochy v délce průchodu řeky Olšavy územím města Uherského Brodu od Havřic po Újezdec u Luhačovic.

Architektonická kacelář Atelier URBI vytipoval i několik problémů, které se v daném území nachází.

„Jedná se například o nedostatečnou průchodnost pro cyklisty a pěší v celé délce toku Olšavy nebo omezený počet míst pro bezpečné přejití řek či nedostatečná členitost koryta,“ vyjmenovala některé situace, které museli řešit, Jana Benešová z Atelieru URBI.

Impulsů, které vedly k zadání zpracování územní studie veřejného prostranství, bylo podle slov vedoucího odboru rozvoje města hned několik.

„Okolí řeky Olšavy je jednou z rozvojových ploch zeleně indikovaných v Generelu zeleně zpracovaném v roce 2015,“ upozornil Robert Vráblík.