„Je to spojením skvělých učitelů a motivovaných žáků. Společně vytváříme harmonický celek, který funguje,“ má recept na úspěch ředitelka školy Jaroslava Müllerová. Ve škole působí s přestávkou už od roku 2001, na nejvyšší pozici pracuje od roku 2018.

Už při vstupu do školy na vás dýchne přátelská atmosféra. Děti debatují na chodbách, postávají v řadě u bufetu, hrají stolní fotbálek nebo ping-pong.

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních matematických úlohách se žákům ze Základní školy Kvítková u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládlo v průměru 78 % žáků) a v „převodu jednotek“ (71 %), naopak problémy jim dělají otázky na „lineární rovnice a soustavu rovnic“ (20 %)

Právě u nových stolů s raketami je o přestávce pokaždé zástup zájemců. O studium na škole s názvem Kvítková v centru Zlína je velký zájem, loni se na ni hlásilo na 150 prvňáků, kapacita stačila jen pro třetinu. Celkově letos školu navštěvuje 487 žáků v 18 třídách.

„Máme velké množství skvělých učitelů, kteří dbají na to, aby žáci porozuměli látce, dokázali získané poznatky využít v praxi a propojit s dalšími předměty,“ vysvětluje ředitelka školy.

V rámci češtiny a matematiky probíhá spousta aktivit. Od září se žáci mohou připravovat na přijímací zkoušky v dobrovolném kroužku, který navštěvuje většina deváťáků. Děti pracují s testy Cermat a Scio z minulých let, využívají materiály z Didaktis a Taktik.

„Učitelé jim také zajišťují on-line cvičení a videa, na kterých trénují své znalosti,“ dodává Jaroslava Müllerová. Kromě toho mají žáci možnost doučování z matematiky a češtiny, kam v případě potřeby dochází. „Důležitá je motivace dětí ze strany učitelů, aby uvažovali nad tím, proč má smysl se učit a vzdělávat,“ zdůrazňuje ředitelka.

Příklady dobré praxe absolventů

V rámci akcí, projektů nebo třeba zahradní slavnosti navštěvují školu bývalí žáci, kteří už pracují. Setkávají se a hovoří s pedagogy i současnými žáky, předávají jim zkušenosti a tipy na dobré uplatnění v praxi.

Vedle běžných školních aktivit se žáci zapojují do mnoha soutěží. Například v matematické soutěži Brloh, která učí spolupráci, vyhledávání informací a následnému „prodání“ výsledku, se sedmáci a osmáci umístili mezi šedesáti z tisíce účastníků. V Českém jazyce je důležitá čtenářská gramotnost a porozumění textu, což děti využijí i v matematice, například při slovních úlohách. Pedagogové kladou důraz na mluvený projev a na obratnost ve vyjadřování a na rozvoj slovní zásoby. „Velice se osvědčil projekt Knížka do lavice, který nabízí zlínská knihovna Františka Bartoše,“ popisuje Müllerová. Celá třída dostane stejnou knihu a k tomu pracovní listy, žáci potom vypracovávají úkoly na základě přečtených částí. Stejně jako loni proběhne i letos Listování s Lukášem Hejlíkem. „Loni nás ta akce nadchla,“ říká ředitelka. Děti poslouchají přednes a musí reagovat na obsah, který Lukáš Hejlík čte.

Motivace dětí vychází z rodiny

Žáci jsou podle ředitelky přirozeně ambiciózní. „Z rodin přicházejí velmi dobře motivovaní, aby získali nejvyšší možné vzdělání,“ říká ředitelka školy. A využívají naplno svůj potenciál. Podle testů obecných studijních předpokladů si vedou více než dobře. V matematice i češtině jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá studijním předpokladům.

„Výsledky žáků v matematice řadí školy mezi 10 procent nejúspěšnějších testovaných škol. Jde o kombinaci dobré práce učitelů i využívaní nabytých znalostí. Naše škola má ve svých řadách žáky v pátých a devátých ročnících, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování pro základní školy,“ doplňuje ředitelka školy Jaroslava Müllerová.

S výběrem povolání pomáhá kariérová poradkyně, se stresem speciální pedagog

Vedle pedagogů funguje v Kvítkové i školní poradenské pracoviště, kde působí výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, speciální pedagožky i metodik prevence rizikového chování.

Kariérová poradkyně připravuje pro žáky a rodiče besedy, seznamuje je s tím, jak budou třeba probíhat přijímačky, chodí s žáky na úřad práce. Pokud žáci mají zájem, tak s nimi dělá v 8. třídě testy profesní orientace.

Ilustrační foto.
Tady je TOP 5 základek Zlínska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Speciální pedagožka žákům vysvětluje, jak se mají efektivně učit, jaké jsou styly učení, aby si každý našel ten svůj a také, jak pracovat se stresem a duševním zdravím.

„Podněty už mají, ale vlastně neví, jak s tím opravdu pracovat. Do budoucna mám v plánu začít s dětmi už od první třídy. U žáků osmiček a devítek se momentálně zaměřujeme na teoretickou část, co to je stres, jak se projevuje nebo proč máme deprese, úzkostné stavy a panické ataky. V praktické části se učí techniky zvládnutí stresu, práci s dechem i relaxační metody,“ popisuje školní speciální pedagožka Aneta Miklová.

Ilustrační foto
Zlínský kraj má nové jízdní řády. Co všechno se od 3. března změní?

Základní škola Kvítková se žákům prezentuje sloganem: Vítej ve škole, kde kvete poznání a objevujeme svět. Letošních 55 deváťáků může nabyté poznání zanedlouho vyzkoušet v praxi.

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních matematických úlohách se žákům ze Základní školy Kvítková u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládlo v průměru 78 % žáků) a v „převodu jednotek“ (71 %), naopak problémy jim dělají otázky na „lineární rovnice a soustavu rovnic“ (20 %).

Co jde a nejde žákům Základní školy Kvítková u přijímaček z matematiky a českého jazyka?

Kategorie otázek dobře vyřešených úkolů (v procentech):

Matematika

Číslo a početní operace, dělitelnost 78
Převody jednotek 71
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 64
Přímá, nepřímá úměrnost 60
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 55
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 50
Počítání s mnohočleny 45
Výrazy s proměnnou 46
Lineární rovnice, soustavy rovnic 20
Poměr, mapa 7

Český jazyk

Skladba 83
Komunikace a sloh 73
Porozumění textu 73
Český pravopis 70
Tvorba slov a slovní zásoba 67
Tvarosloví 56
Literatura 50

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat