„V první fázi se při výkopech na nádvoří podařilo odkrýt cihlovou klenbu raně novověké kanalizace pod renesančním křídlem objektu. Mimo to jsme odhalili také souvrství středověkých, raně novověkých a recentních navážek a vyrovnávek, které obsahovaly archeologické nálezy ve formě střepů keramických nádob, zvířecích kostí a kovových výrobků,“ řekl Deníku archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti Zdeněk Kuchař.

Před zahájením výkopových prací pro klenotnici Velké Moravy ve skanzenu Modrá bylo třeba provést záchranný archeologický výzkum.
V podzemí skanzenu Modrá budují vzácnou klenotnici Velké Moravy. Probíhá průzkum

Pod zmiňovanými vrstvami se podle jeho slov nacházelo další starší souvrství představující splachy, které sporadicky obsahovaly střepy pravěkých keramických nádob a pravěkou štípanou industrii. Právě archeologové uherskohradišťského muzea pečlivě dokumentují každý terénní zásah na nádvoří tvrze, v interiérech i vnějších prostorách.

Momentálně zkoumají terén na jižní straně tvrze. Například úsek původního vodního příkopu, který sloužil jako obranný prvek tvrze v období vrcholného středověku, se archeologům podařilo obnažit ve výkopech pro osazení retenční nádrže a instalaci dalších prvků pro připojení na inženýrské sítě.

Rekonstrukce ulice Prostřední v Uherském Hradišti v dubnu 2022.
Archeologové v centru Uherského Hradiště nahlédli do časů Velkomoravské říše

Jednalo se o dvě linie otesaných dřevěných kůlů, které lze spojovat se snahou o zpevnění břehu koryta tohoto příkopu. „Celkově výzkum vydal 12 dřevěných kůlů, které se podařilo vyzvednout, následně byly pečlivě zabaleny a transportovány na konzervační oddělení Slováckého muzea, kde byly zahájeny kroky k jejich zakonzervování. Ze všech kůlů budou odebrány rovněž vzorky pro datační analýzu,“ upřesnila mluvčí Slováckého muzea Petra Bubeníková.

Archeologové Slováckého muzea při výzkumu hlucké tvrze:

Zdroj: Se svolením Tomáše Chrástka

Poté, co původní vodní příkop přestal v období raného novověku splňovat obranný účel, byl podle Zdeňka Kuchaře postupně zasypáván. Svědčí o tom zásypové vrstvy obsahující archeologický materiál.

Vrstvy odkryté v zasypaném příkopu obsahovaly velké množství střepů keramických nádob, zvířecích kostí a drobných železných předmětů, mezi kterými dominují železné hřeby. Dále se podařilo z příkopu vyzvednout například železnou sekeru a odlomenou rukojeť tesáku.

Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě
VIDEO: Otevřeli Cyrilometodějské centrum. Artefakty si tam můžou lidé i osahat

„Zajímavý stavební prvek odkrytý v prostoru zasypaného vodního příkopu představuje poměrně masivní zeď vystavěná z pískovcových bloků, skládaných na maltu a místy proložená cihlami. Její interpretace je zatím otázkou, ale lze uvažovat o možnosti, že mohla představovat součást dnes již zaniklé novověké mostní konstrukce,“ doplnil Zdeněk Kuchař.

Závěry archeologického zkoumání doplní povědomí o dosud známé stavební historii tvrze a také o každodenním životě jejích obyvatel. „Výzkum přispěje k lepšímu pochopení historie a vývoje tvrze v Hluku, což může pomoci při její další rekonstrukci a prezentaci veřejnosti,“ naznačil Zdeněk Kuchař.