„Na základě dosud neoficiálních výsledků kontrolního sčítání spárkaté zvěře, které se uskutečnilo dne sedmadvacátého ledna, je pravděpodobné, že uživatel honitby Obora Radějov porušil jednu ze základních zásad chovu a myslivosti,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí veselské radnice Petr Michna.

Znění zákona totiž říká, že nájemce je povinen zajišťovat v honitbě chov v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby.

„To je v rozmezí mezi patnácti až čtyři sta devadesáti kusy daňků,“ doplnil Michna. Pokud se tedy prokáže, že daňčí stavy byly při jarním sčítání v uplynulých letech nebo v roce letošním vyšší, nájemce může být stižen pokutou.

Sčítání daňků, které se na konci ledna uskutečnilo, provedl držitel honitby Lesy ČR. „Okusy porostu už totiž byly evidentní,“ přiblížil Michna, který o výsledky tohoto sčítání Lesy ČR požádal.

Uživatel honitby, tedy nájemce, je povinen provádět sčítání každoročně v termínu stanoveném krajským úřadem. Letos to bude sedmého března. Do této doby se však může ještě celá situace změnit, v radějovské oboře je totiž možné lovit celoročně.

„Lze předpokládat, že uživatel honitby se bude snažit snížit stav daňčí zvěře na úroveň 490 kusů, aby ztížil prokazování shora popsaného správního deliktu, jehož se mohl dopustit,“ uzavřel Michna.

Radějovská obora se může už v příštím týdnu zmenšit téměř o čtvrtinu. V pondělí totiž rozhodne zastupitelstvo ve Strážnici o budoucnosti tří set hektarů městského lesa, které jsou součástí obory. Město má tři varianty, jak s pozemkem naložit: výstup z radějovské obory, prodej lesa, nebo pronájem městských lesů společnosti Lesy ČR.

Právě Lesy České republiky mají o odkup lesa zájem. „Momentálně vyčkáváme na rozhodnutí města, které je zcela v jeho kompetenci. Sami jsme podávali návrh na odkup, ten však podal ještě jeden subjekt, takže čekáme, jak se město rozhodne,“ informovala za společnost Lesy České republiky Eva Kijonková.

Zájem o odkup městských lesů má také současný odpovědný zástupce nájemce společnosti Hamé, Leoš Novotný. Ten i přes problém s přemnožením daňků hovoří o budoucím kvalitním hospodaření. „Vlastník lesa vždy nejlépe zabezpečí soulad mezi lesním a mysliveckým hospodařením,“ myslí si Novotný.