Podařilo se rozdělit průtoky v Dlouhé řece tak, že její převážná část je nově vedena odlehčením do Moravy a nedochází proto k zanášení Dlouhé řeky a Morávky.

„V dříve zanášeném úseku Dlouhé řeky jsme vytvořili meandrující prohloubenou část koryta a lokalitu obohatili o mokřadní plochy a vodní tůně. Při běžném nebo nižším průtoku nyní dochází k prodloužení doby průtoku korytem a je tak zvýšena retenční a samočistící schopnost toku. Současně s tím jsme postavili u jezu v Nedakonicích rybí přechod, díky kterému mohou ryby migrovat proti proudu,“ popsal situaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vyprodané hlediště Slováckého divadla v Uherském Hradišti během 500. reprízy komedie Rychlé šípy režiséra Roberta Bellana.
Konec Rychlých šípů ve Slováckém divadle. Proč už je tam neuvidíte?

Kvůli velkému množství splavenin dříve docházelo na Dlouhé řece pod Nedakonicemi k rychlému zanášení koryta, což bránilo průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky. Snížený průtočný profil zvyšoval riziko povodní v Nedakonicích v době vysokých průtoků. V období sucha se zase Morávka potýkala s vysycháním koryta.

U starého ramene Moravy, které místní znají jako Oblůčí, Povodí Moravy vytvořilo mokřadní plochu o výměře 5 330 m2. Ta je tvořena mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky, na které byly vysazeny stromy a keře. Pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice postavili vodohospodáři rybí přechod, jehož prostřednictvím se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky a pak dále do nadjezí jezu Nedakonice.

Rybí přechod je dlouhý 41 metrů a široký 3 metry. Revitalizace vodohospodářského uzlu v Nedakonicích má podle Václava Garguláka kromě ekologického přínosu také přínos ve zlepšení protipovodňové ochrany Nedakonic.

Ivan Matulík bude od 2. října 2023 tajemníkem Městského úřadu v Uherském Hradišti
Radnice v Uherském Hradišti má nového tajemníka

Postupným zanášením koryta Dlouhé řeky splaveninami dříve docházelo dlouhodobě k omezování průtoku vody v dolní části jejího toku. To se projevovalo především při povodňových průtocích, kdy díky špatnému odtoku vody docházelo k rychlému nastoupání hladiny a ohrožení obecního a soukromého majetku. Tyto situace se opakovaly pravidelně po prudkých deštích v oblasti Chřibů.

Nové stavebně-technické řešení a úprava koryta s přímým napojením na řeku Moravu povodňové ohrožení obce snižuje. Revitalizační úpravy odstartovaly v červnu 2021, stavební práce vyšly na 82,5 milionu korun. Projekt byl financován z Operačního programu Životního prostředí.