Od září roku 2018 vybudovaly na hektarové ploše v polní trati Sítí, v délce 236 metrů revitalizovaného vodního koryta, mokřad a sezonní tůně pro obojživelníky včetně zeleně. Mokřad s tůněmi se bude významně podílet na koloběhu vody v přírodě, udržovat vodu v krajině a příznivě ovlivní podnebí velkým výparem.

„V minulosti sloužilo území polní tratě jako přirozené rozlivové území pro akumulaci přívalových vod. V posledních letech však byla část zastavěna a část zavezena. Krajina tak ztratila svoji přirozenou akumulační schopnost, stala se neobdělávanou, postupně zarůstala plevelem a náletovými dřevinami. V případě přívalových vod byla ohrožena přilehlá část obce,“ uvedl Oldřich Vávra, starosta Tupes. Na vodním toku byly vybudovány meandry a tři stupně zabezpečující minimální zadržení vody.

„Stromové patro je založeno v podobě rozvolněných výsadeb solitérních dřevin nebo jejich menších skupin. Stromy byly vysazeny s větším odstupem od vodní hladiny, aby nedocházelo k jejímu přílišnému zastínění. Ve vlhčích partiích okolo mokřadu a podél vodního toku jsou vysazeny vlhkomilnější druhy dřevin, jako olše lepkavá, vrba bílá, jasan ztepilý, dub letní, jilm vaz a další,“ sdělil Oldřich Vávra.

Část vysazených vrb je takzvaně hlavatých, a to k pravidelnému ořezávání. V sušších partiích jsou vysazeny javory babyky a duby zimní. Podél cyklostezky budou ještě vysazeny ovocné druhy – vysokokmeny jabloní ve trojici, a to v desetimetrovém sponu. Keře a dřeviny jsou chráněny proti okusu zvěří oplocenkami. Po jejich odstranění bude mokřad a celý biotop volně přístupný a stane se vítaným místem k procházkám dětí a dospělých.

„Každá voda v krajině je dnes nenahraditelná. Katastr Tupes a Zlechova je totiž nejsušší v regionu pod Buchlovem. Je dobré, že voda se tam začíná postupně navracet,“ nechal se slyšet Miroslav Kovářík, starosta Modré, v jejímž katastru je vybudováno dvanáct rybníků. Dříve byla podle něj tendence zřizovat velmi mělké tůně. Je velmi důležité, že z důvodu velkého přehřívání vody a jejímu odparu, je část tůní v polní trati Sítí hlubší a časem je zastíní vysazená zeleň.

„Celkové náklady na vybudování mokřadu a tůní, včetně projektu, administrace dotace, výběrového řízení a podobně přišly na 2 915 306 Kč. Dotace od ministerstva životního prostředí ve výši 2 873 306 Kč (sto procent uznatelných nákladů) byla proplacena a vyúčtována před koncem roku 2019,“ informoval starosta Tupes.