„Výkopy pro novostavbu budou dosahovat hloubky asi čtyř metrů. Zatímco jižní polovina parcely byla zničená novodobými zásahy z 19. a 20. století, na severní půlce se v hloubce jeden a půl metru uchovalo původní sprašové podloží. Právě do něj jsou zahloubené archeologické objekty z raného novověku, vrcholného středověku a doby bronzové," uvedl vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáš Chrástek.

Podle jeho slov archeologové odkryli zásobní jámy a suterény nadzemní stavby z doby vrcholného středověku, tedy 14. až 15. století.

„V místě jsou viditelné také vytesané schůdky a pozůstatky nosné konstrukce, kůly či bednění. V zásypových vrstvách jsme našli středověkou keramiku, poháry i železné předměty. Jako zajímavost bych zmínil nález mořské lastury, která je dokladem obchodních kontaktů se Středomořím," vyjmenoval Tomáš Chrástek.

V centrální části plochy archeologové odhalili také objekty z doby bronzové, protože se ale při odkryvu postupuje od nejmladších situací po nejstarší, čekají tyto nálezy ještě na vyzvednutí.