Jednou z nejnákladnějších akcí bude například úprava vojenského cvičiště Rochus za 22,2 milionu korun nebo zbudování systému odvodu odpadních vod v Míkovicích a Véskách za 21,7 milionu korun. Plány na opravu odpadního systému vítá i jeden z obyvatel Vések, Ivo Frolec. „Jsem rád, že vedení města dodrželo slib, který obyvatelům této příměstské části dalo. Situace s kanalizací byla ve Véskách hodně špatná, voda se v případě dešťů či tání sněhu držela nejvíce ve starších částech vsi," poznamenal Ivo Frolec.

V případě Rochusu jsou v záměru především terénní úpravy tamního bývalého vojenského cvičiště. „Letos v létě tam také vysadíme dvě stromové aleje v blízkosti jarošovské a mařatické části Rochusu," připomněl ředitel obecně prospěšné společnosti Park Rochus Jan Blahůšek.

V plánu aktuálních investic figuruje také zateplení některých mateřských škol v Uherském Hradišti, v Míkovicích a Mařaticích. Jedná se o práce v celkové hodnotě zhruba sedmnáct milionů korun. „Opravy za devět milionů korun se dočká parkoviště na sídlišti Pod Svahy a veřejné prostranství na ulici 28. října," vysvětlil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. Dodal, že novou podobu dostane i veřejné prostranství v ulici Na Rybníku. Tyto práce budou stát 7,8 milionu korun.

Mezi letité požadavky některých obyvatel i zastupitelů města, patří výstavba mostu mezi Jarošovem a Starým Městem. Podle jiných by ale bylo vhodnější, aby most vedl mezi hradišťskou čtvrtí Jaktáře a Starým Městem. Potřebu mostu připomíná například zastupitel Stanislav Mikula (Hnutí Zdravé Hradiště). Argumentuje tím, že podobný most by zásadním způsobem ulehčil dopravě na trase mezi Jaktáři, Mařaticemi a Uherským Hradiště a zlepšil by podmínky bydlení u frekventované ulice Sokolovská. Tamní obyvatelé bydlící podél silnice na trase si totiž stále více stěžují na ruch dopravy a narušenou statiku svých domů. „Ten most v územním plánu figuruje. Měl by začínat v Jarošově a končit ve Starém Městě. Návrh, že by měl začínat v Jaktářích, zástupci města nikdy nepodpořili žádným konkrétním činem či zapsáním do územního plánu. Přestože je takový most zakreslen na území Jarošova, tak jeho výstavbu nevidím jako reálnou, alespoň ne v nejbližších letech," míní Mikula, který naráží na fakt, že na tak investičně náročnou stavbu nemá město peníze. „Silnice, která by měla mít odbočku na tento budoucí most je krajská. Síly ve snaze o takový most by museli spojit zástupci Uherského Hradiště, Starého Města, i kraje. A to nebude jednoduché," přiznává Mikula. Stavba mostu v Jarošově však není v současnosti pro město ani pro kraj prioritou a v dohledné době k ní nedojde, avšak plocha pro budoucí realizaci je v územním plánu rezervována. „Most i budoucí přeložka silnice bude krajského významu a měla by převzít funkci dnešní silnice II/497. Jejím investorem ale nikdy nebude samo město, výrazný vklad do této mimořádně nákladné investice musí dát kraj i stát," dal za pravdu Mikulovi mluvčí radnice Jan Pášma.

Kritické hlasy se mezi hradišťskými obyvateli řadu let týkají chátrající bývalé věznice. Mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma ale sdělil, že vedení města v současné době nezamýšlí vytvářet tlak na vyvolání jednání s vlastníkem objektu, tedy ministerstvem spravedlnosti ohledně věznice. „Budovy jsou ve správě okresního soudu a další vývoj může ovlivnit pouze stát. Přesto vnímá město současný stav komplexu jako značně neuspokojivý a nutný k urychlenému řešení," připomněl Pášma.

V roce 2011 zastupitelstvo města rozhodlo, že o nabytí věznice do majetku města již město nebude usilovat. „Situaci bedlivě sledujeme a jsme připraveni do projektu revitalizace těchto vězeňských budov, ať už budou sloužit čemukoliv, včlenit do nejvíce autentické části původní kaple a samotek pietní místo, které připomene pohnutou historii budovy v době totalitních režimů," dodal Pášma.

V příštích letech se také rozhodně nebudou opakovat žádné větší investice typu aquaparku. Dojde ale na prodloužení cyklostezky v Kunovském lese nebo opravu jarošovské návsi. „Období budování a investic skončilo, nastává éra údržby majetku. Je to reakce na hospodářskou situaci v České republice i celé Evropské unii. Ekonomické výhledy stále nejsou jásavé," okomentoval hradišťský místostarosta Evžen Uher.

Podle představ Stanislava Mikuly by investice města v roce 2013 měly především směřovat do rozvoje zeleně a do opravy městských domů. „Například dům č.p. 123, kde sídlí Malá scéna, ale i kancelář mé cestovní agentury, je v katastrofálním stavu. O jeho opravu usiluji opakovaně, ale doposud bez výsledku," posteskl si opoziční zastupitel Stanislav Mikula. (kO)

Největší investiční akce Uherského Hradiště pro rok 2013

Pokračování v zateplování objektů města:

• Zateplení MŠ U Mlýna, Míkovice (5,8 mil. Kč).
• Zateplení MŠ Komenského náměstí (4,1 mil. Kč)
• Zateplení MŠ 28.října, Mařatice (7,0 mil. Kč)
Parkoviště sídliště Pod Svahy + veřejné prostranství na ul. 28. října (9,0 mil Kč)

Oprava veřejného prostranství Na Rybníku (7,8 mil. Kč)*

Investiční akce zahrnuje revitalizaci veřejného prostranství uprostřed sídliště Na Rybníku tzn. např. úpravu nástupní plochy před domy čp. 973 a 972 (nákupní středisko, lékárna…) včetně úpravy vodního prvku, vybudování nových parkovacích míst v dalších částech sídliště, nové chodníky a předláždění stávajících, doplnění VO, úpravu ploch pro nádoby na komunální odpad, úprava dětských hřišť a úpravu veřejné zeleně. V současné době se dopracovává projektová dokumentace, předpokládaný termín zahájení realizace III. čtvrtletí 2013.
Odvedení odpadních vod Míkovice-Vésky (21,7 mil. Kč) (požádáno o dotaci)
• Konverze vojenského cvičiště Rochus (22,2 mil. Kč) (požádáno o dotaci)
• Technologické centrum ORP (6,3 mil. Kč)
• Informační varovný a vyrozumívací systém (2,7 mil. Kč)
• Rekonstrukce ul. Podboří (5 mil. Kč)
• Dokončení rekonstrukce budovy Hradišťanka (5 mil. Kč)
• Rekonstrukce ulice 1. máje – z prostředků Místní komise Mařatice (4,157 mil. Kč)
• Veřejná plocha Na Návsi, Jarošov (3,6 mil. Kč) * *
** Pro rok 2013 je v rozpočtu města schválena realizace investiční akce „Revitalizace prostranství Jarošov – Náves" (náklady 3,6 mil. korun). Předmětem této akce je vybudování příjezdové komunikace k domům čp. 46 – 49 a dále k domům č.p. 30 – 33, revitalizace zelených ploch a zeleně, rekonstrukce části chodníku od kaple k budově penzionu, zřízení parkovacích stání u penzionu, vybudování sběrného místa pro nádoby na komunální odpad, rozšíření venkovního osvětlení o jedno těleso a mobiliář. Investice bude hrazena z vlastních zdrojů města, bez dotace. Realizace akce proběhne během roku 2013, v I.čtvrtletí roku 2013 bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací.

Rekonstrukce silnice II/497: UH, Jarošov (4,6 mil. Kč) ***
*** V roce 2013 se uskuteční rovněž oprava Silnice II/497: UH, Jarošov – OK Kaufland, I. etapa, podíl města je 4,6 mil. Kč.

Město uhradí stavební úpravy všech napojení (místní a účelové komunikace, sjezdy) na silnici II/497, výstavbu palisády, přeložku VO a „zatrubnění" Vinohradského potoka (propustek pod komunikací), které bude rovněž součástí stavby. Součástí dokumentace je i osvětlení přechodů na celé trase Mařatice, Jarošov. V rámci stavby budou do komunikace položeny „chráničky" pro kabely.

• Oprava budovy č.p. 33 Hradišťanka (5 mil. Kč)
• Generel dopravy (1,5 mil. Kč)
(Pozn: Generel dopravy se připravuje společný souměstí Kunovice, Staré Město, Uherské Hradiště, pokud sousední obce budou ochotny spolupracovat na společném dokumentu. V případě, že se podaří prosadit společný generel celého souměstí, potom by došlo k realizaci s největší pravděpodobností až v příštím roce)