Cílem je zastavit až stoletou vodu. Největší investice do protipovodňové ochrany od roku 1997 je proto nyní na spadnutí.

Ve městě byla od povodní v roce 1997 vybudována celá řada dílčích opatření – vzniklo například několik suchých poldrů, kde se může voda bez následků rozlít, rozšířilo se koryto řeky Moravy, vyrovnaly se hráze a zřídily se těsnicí stěny. Lokalitou, která bude cílem dalších protipovodňových opatření, jsou Rybárny. „V rámci chystaného projektu vznikne kromě inundační hráze i celý systém hrází, zídek a dalších opatření podél Moravy a Baťova kanálu, který zajistí mnohem větší průtok a v případě rozvodnění řeky bude chránit území celé aglomerace,“ vysvětlil Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské Hradiště.

Stavbu blokovali soukromí majitelé pozemků

Budování protipovodňových opatření v Rybárnách komplikoval fakt, že některé pozemky dotčené projektem patřily soukromým vlastníkům a řešení majetkových vztahů se táhlo. „Město Uherské Hradiště tyto pozemky vykoupilo nebo směnilo, a proto bylo letos, po dvanácti letech jednání, možné zahájit územní řízení. Celý projekt by měl být úspěšně završen do dvou let,“ dodal Blaha.

Jako předzvěst více než čtvrtmiliardového projektu ochrany Uherského Hradiště před velkou vodou již letos proběhla malá část velké protipovodňové stavby na nábřeží mezi Moravním mostem a lávkou do Starého Města.

Protipovodňová ochrana si vyžaduje daleko víc než jen opatření na vodních tocích. Velmi důležitá je i snadná dopravní prostupnost celého centra města. Z toho důvodu je velmi důležitý obchvat města, stejně jako nový podjezd pod tratí ČD, který má nejen dopravní význam, ale tvoří i důležitou inundační propust v drážním tělese. V příštím období si radnice bude muset ješte poradit i s ochranou povodí říčky Olšavy, která letos na jaře způsobila obyvatelům Kunovic a městské části Sady řadu nepříjemností, stejně jako s dokončením protipovodňové a protierozní ochrany v povodí Vinohradského potoka či s rozlivy z Jarošovského potoka a z melioračního odpadu v Sadech.

Arnošt Bedrník