Důležitým mezníkem v jejich činnosti byly výroční valné hromady, na něž navázalo shromáždění představitelů hasičských sborů z našeho okresu. Na něm byly nejen zhodnoceny výsledky práce Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (OSH ČMS) a jeho odborných rad za uplynulé roční období, ale také stanoveny cíle pro letošní rok. Po skončeném shromáždění jsme požádali o rozhovor starostu hasičů Václava Holáska

Kolik je v současné době v našem okresu hasičů a jaké je jejich hlavní poslání?

Posláním tří tisíc pěti set dobrovolných hasičů, v jejichž řadách je čtyři sta žen a šest stovek mladých chlapců a děvčat, je chránit lidské životy, majetek občanů před požáry a jinými živelnými pohromami. Bez aktivní členské základny bychom jej nenaplňovali. Jsme tedy životaschopnou organizací s členy, které zdobí skromnost, nezištnost, pracovitost a obětavost až neuvěřitelná, a snad i nedocenitelná.
Obrazem jejich činnosti byly vzrušující sekundy nabité spěchem, ve kterých šlo často při zásazích o záchranu značných materiálních hodnot, ba i lidských životů.

U kolika událostí vloni hasiči zasahovali?

Bylo to u 153 požárů, 148 dopravních nehod, při 68 živelných pohromách, 24 únicích látek, 278 technických haváriích. Šedesátkrát zbytečně vyjížděli k planým poplachům. Při požárech vznikla škoda za 23 milionů korun, ale uchráněné hodnoty za více než 140 milionů korun. Díky hasičům nevyhaslo osm životů.

Práce hasičů, to samozřejmě není jen neustálý hon na červeného kohouta…

Jistěže ne. Neméně důležitá je preventivní činnost, jejich péče o techniku i výchovu svých nástupců. Rovněž ve společenském životě je jejich práce znát – ať již jsou to společenské zábavy, besedy, přednášky a další akce. Za tím vším se skrývají stovky hodin z jejich osobního volna, z nichž je většina anonymních. Prostě se mnohde ani nezapisují. Proč také… Jde přece především o dobrou vůli, ne o vyplnění kolonky.

Stručný výčet činnosti dává naprosto jasnou odpověď na otázku potřebnosti hasičů. Co ale vaše členy zlobí?

Je velká škoda, že vydáním novely zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, byla velmi omezena úloha našeho sdružení v oblasti prevence proti požárům. Preventivní kontroly prováděné našimi členy byly zrušeny a sbory mohou nyní působit pouze jako poradní instituce, pokud jsou o to ovšem požádány. Výše uvedená čísla jasně dokazují potřebnost a důležitost činností prevence proti požárům. Přes tento zákonný handicap je nutno spolupracovat se zastupitelskými orgány.

V jakém stavu je v okrese protipožární technika?

Základní podmínkou akceschopnosti jednotek požární ochrany je její vybavení technikou. Tady dochází k mírnému zlepšení. Díky dotacím z ministerstva vnitra, ale dnes už i z krajského úřadu, si mohou obce pořídit novější techniku. Stále však existují sbory, které mají velmi stará vozidla, jejichž provozní náklady jsou nemalou zátěží pro obec i sbor.⋌ Foto: archiv