Důvodem je plošné rozšíření populace bobra evropského v posledních dvaceti letech na území jižní a východní Moravy. Živočich zařazený do kategorie silně ohrožených druhů páchá škody především na břehových porostech. Hloubením nor v ochranných protipovodňových hrázích pak dochází k ohrožení měst a vesnic.

„Bobří hráze také tvoří v korytech vodních toků překážky, které omezují plynulý odtok vody. Při zvýšených průtocích tak dochází k vylití toku na okolní, většinou zemědělsky obhospodařované, pozemky.Populace bobra evropského se nachází prakticky na všech vodních tocích a slepých ramenech řeky Moravy na Uherskohradišťsku," konstatoval vedoucí vnějších vztahů Povodí Moravy Jiří Macík.

Krajský úřad proto hodlá úplnou ochranu bobra úředně narušit. Již vydal návrh opatření, podle kterého bude moci správcům toků či vlastníkům vodních děl povolit likvidaci bobřích nor a hradů i odstraňování bobřích hrází. „Výjimku lze uplatnit od 1. března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října. V případě ohrožení veřejného zdraví či jiného veřejného zájmu nebo možnosti vzniku závažných majetkových škod časové omezení neplatí," píše se v dokumentu, který vydal odbor životního prostředí a zemědělství v čele s vedoucím Alanem Urcem.

Výjimka by měla vstoupit v platnost letos na jaře, poté co k ní kompetentní orgány vznesou připomínky. A například Povodí Moravy jí rozhodně hodlá využít. „Při odstraňování bobřích hrází samozřejmě budeme dodržovat veškerá stanovená pravidla a podmínky," dodal Jiří Macík z Povodí Moravy.

Podle Květoslava Fryštáka, vedoucího odboru životního prostředí v Uherském Hradišti, vnímají biologové a ochránci přírody bobry kladně, vodohospodáři již méně. „Lidé tento dříve běžný druh z krajiny ve dvacátém století úplně vytlačili, tedy vyhubili. Až důsledná ochrana a záchranné projekty jej vrátily zpět do přírody. Teď se musí nalézt vyvážený kompromis mezi velikostí bobří populace a tím, co unese krajina a člověk v ní hospodařící," míní Květoslav Fryšták.