Soustava hrází je vybudována na jednom z takzvaných bezejmenných pravostranných přítoků Salašky. „V krajině se tak díky novým přehrážkám nazvaným Rákoš I a II daří zadržovat větší množství vody a zároveň zachycovat naplaveniny a nečistoty, které by jinak v případě povodňových stavů mohly ohrožovat sídla a vodní stavby ležící níže na potoce Salaška," uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

V současné době je v rámci stavby Rákoš III dokončována už šestá přehrážka. Celkové náklady na jejich vybudování dosáhnou podle Zbyňka Boublíka částky téměř šesti milionů korun.

„Lesy ČR jsou správci vodních toků v našem regionu a oni nejlépe vědí, jak zkrotit vodu vytékající z lesů, aby v případě dešťových přívalů neohrožovala domy a stavby v naší obci," přivítal realizované opatření starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.

„Je dobré, že se věnuje pozornost protipovodňové prevenci. Doufám, že po vybudování retenčních nádrží už při přívalových deštích nebudou v Salašce, která teče těsně kolem našeho domu, plavat kusy dřev a větví," poznamenal Velehraďan František Jakeš.

„Je zpracován projekt na úpravu přítoků z lesních porostů nad Salaší do potoka Salašky, aby v případě velké povodňové vlny byla obec před ní ochráněna. Všechno je ale odvislé od finančních prostředků," informoval vedoucí Lesní správy Buchlovice Zdeněk Zálešák.

Velehradský starosta si ale neodpustil poznámku, že lesní společnost, která provádí těžbu pro Lesní správu Buchlovice ve zmíněné lokalitě Rákoš, ale i v lesních porostech směrem k obci Salaš, vyváží dříví z lesa mnohdy za mokra, a to po cyklistické stezce s asfaltovým povrchem. „Zastupitelstvo obce nemá nic proti tomu, aby se dříví z lesa vyvezlo, protože helikoptérami to zatím není možné, ale dopravci by měli stezku od bláta očistit. Nejednou už se stalo, že bruslaři nebo cyklisté na mokrém blátě upadli a poranili se," postěžoval si starosta.

Jeho slova potvrdil Jiří Konečný z Uherského Hradiště. „Dopravci dřeva by opravdu měli dbát na to, aby bláto, které na stezku vytáhnou mezi koly nákladních aut, neprodleně odstranili. Už jsem na mokrém blátě salašské stezky upadl. Naštěstí jsem si jen zničil kalhoty a trochu odřel koleno," uvedl Konečný.