Mnohé velikonoční symboly mluví spíše o probouzení života, o svátcích jara. Mezi těmi, které mluví o skutečných křesťanských velikonocích považuji za nejvýmluvnější prázdný hrob svědčící o vítězství dobra a o naději.

Kristův hrob je prázdný, protože on přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi.

Dnes je marné hledat Krista v hrobě. Vítěze nad smrtí je třeba hledat v životě. Stačí otevřít oči a dívat se ve světle jeho slov. Pak zjistíme, že on k nám stále mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce.

On k nám přichází v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či pomoc, třeba v dětech či v nemocných a starých.

Čeká, že jej v nich poznáme. Vždyť, když učil, říkal: Co jste udělali jednomu z nejpotřebnějších, mně jste udělali.

Čeká ve svatostáncích našich chrámů, aby nám naslouchal. Stačí přijít do posvátného ticha kostela a svěřit se mu. Zve nás do společenství lásky, aby nám dal zakusit svou přítomnost, dal se poznat, zjevil se nám.

Vždyť přece sliboval, že tam, kde budou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu, bude on sám uprostřed nich. Stačí vyjít ze své uzavřenosti a otevřít se Boží lásce.

Abychom nezemdleli na životní cestě, nabízí nám jako pokrm své tělo. Ba, nabízí daleko víc, nabízí lék nesmrtelnosti, když říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.

Dává nám nejen možnost zakusit svou přítomnost, ba dokonce nám nabízí možnost být nástrojem jeho působení, když ho necháme milovat skrze nás. Bible říká, že Bůh je láska. Bez lásky milovat nelze.

Jestli dokážeme nezištně a čistě milovat, pak je Bůh určitě v nás.

Když žijeme jeho slovo, když ho vtělujeme do svých postojů a skutků, umožňujeme jeho nový vstup do světa a on skrze nás buduje ve světě své království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje.

Když o něm vydáváme svědectví, on sám hlásá světu evangelium. Zmrtvýchvstalý není od nikoho daleko. Své učedníky provází životem a ujišťuje: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Všem čtenářům přeji pravou velikonoční radost i štětí ze setkání se Zmrtvýchvstalým.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký