ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Volební program

Volební program

Komunistická strana Čech a Moravy

Volební program KSČM pro Ústecký kraj na léta 2020-2024

„Chceme s vámi dál rozvíjet náš kraj“

 

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám naše záměry pro další léta, ve kterých chceme navázat na vše pozitivní, co se dosud v kraji podařilo, a které chceme spolu s Vámi realizovat.

 Zaměstnanost

 • Nejdůležitější v Ústeckém kraji je řešení stále vysoké nezaměstnanosti. Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce na realizaci projektu s cílem vytvořit nová místa nejen v sociální oblasti.
 • Využití průmyslových zón a vytváření nových pracovních příležitostí je naší prioritou.

 Bezpečnost

 •  Chceme bezpečné domovy a ulice. Garance bezpečí je dnes jednou z nejdůležitějších věcí.
 • Velký důraz klademe na potírání kriminality a protidrogový program Policie ČR.
 • Máme špičkově propracovaný integrovaný záchranný systém, který se osvědčuje při živelních pohromách, hromadných dopravních nehodách a mimořádných událostech.
 • Budeme nadále podporovat jak profesionální, tak dobrovolné hasiče.
 • Říkáme NE přijímání ekonomických migrantů, řešíme vlastní sociálně ekonomické problémy.

 Zdravotnictví

 • Podporujeme rozvoj všech nemocnic pod Krajskou zdravotní a.s. Chceme rozšiřovat krajskou síť nemocnic a zachovat stávající nemocniční síť.
 • Zasadíme se o udržení provozu protialkoholní a protitoxikomatické záchytné služby.
 • Podporujeme získávání nových lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a středního a nižšího zdravotnického personálu, zvyšování kvality zdravotních služeb pro všechny občany.
 • Chceme zachovat vybudovaný rozsah centra vysoce specializované péče (komplexní onkologické centrum, kardiochirurgii, mamografii atd.).

 Školství

 • Podporujeme investice do rekonstrukcí školních budov a do jejich vybavení. Aktivně podporujeme technické vzdělávání.
 • Trváme na pokračování stipendijního programu pro studenty UJEP. Nadále podpoříme středoškolské a učňovské vzdělávání se zaměřením na regionální potřeby zaměstnavatelů.
 • Považujeme INKLUZI za nesystémový krok, který snižuje kvalitu vzdělání. Chceme přes krajské školské orgány a instituce a školské odbory prosazovat její plošné zrušení. Budeme bránit speciální školství!

 Doprava

 • Chceme i nadále dopravu udržet na stávající úrovni a naplňovat tak rozvoj dopravní obslužnosti dle schváleného dopravního plánu.  Dokončíme integraci dopravy s městy Kadaň, Duchcov, Žatec, Louny a Štětí, kde se doposud nepodařila.
 • Dokončíme zavedení mobilní aplikace k nákupu jízdenek.
 • Budeme dále vyvíjet tlak na Ministerstvo dopravy ke znovuobnovení železniční tratě Lovosice – Teplice.
 • Chceme zachovat stejný objem finančních prostředků k opravě krajských silnic ve stejné výši jako v předchozích letech. Bezpečnost dopravy a komfort pro cestující včetně modernizace vlakových nádraží a bezbariérových nástupišť je náš cíl.
 • Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále prosazovat dokončení silnice I/13, tak aby po celém území našeho kraje byla čtyřproudá a tvořila tak vedle dálnic D6, D7 a D8 jednu z dalších z dopravních tepen kraje. 

Sociální služby

 • Chceme nadále podporovat činnost domů pro seniory s pečovatelskou službou.
 • Budeme usilovat o rekonstrukci jednotlivých objektů, investovat do obnovy a modernizace majetku příspěvkových organizací Ústeckého kraje v sociální oblasti.
 • Chceme podporovat další vznik a fungování mateřských a rodinných center, rozvíjet dobrovolnictví, protidluhové poradenství, občanskou právní pomoc, podporovat činnost klubů seniorů vč. osvěty vůči všemožným nástrahám, podvodníkům, domácímu násilí a vydírání.
 • Chceme iniciovat zastropování výše vyplácených sociálních dávek a přijmout důrazná opatření proti jejich zneužívání.        

Národnostní menšiny

 • Budeme podporovat kulturně společenské aktivity jednotlivých národnostních menšin a umožnit tak našim spoluobčanům poznávat jejich kulturu a usilovat o organizování společensko-kulturní akce „Barevný region“ s ochutnávkou gastronomie národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji, včetně kulturních vystoupení jednotlivých menšin.
 • Chceme znovu ustavit Výbor národnostních menšin Zastupitelstva Ústeckého kraje a pořádat pravidelná setkání se zástupci národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje, seznamovat se s jejich kulturními, sportovními aktivitami a potřebami.
 • Ve spolupráci s romským koordinátorem Ústeckého kraje se chceme seznamovat s problematikou sociálně vyloučených lokalit a s jejich řešením na úrovni krajského úřadu.

Životní prostředí a zemědělství

 • Chceme prosperující zemědělství, které pomůže rozvoji venkova tak, aby se stal venkov znovu atraktivním místem k životu, a zamezit jeho vylidňování.
 • Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka pokládáme za důležitou pomoc organizacím, jako jsou včelaři, rybáři, myslivci, chovatelé, zahrádkáři apod.
 • Dotačními programy pomůžeme malým obcím pro zachování nebo obnovu stálé nebo pojízdné venkovské prodejny.
 • Dalším naším cílem v oblasti životního prostředí jsou projekty pro zadržování vody v krajině, zachycování dešťové vody a hospodaření s vodou, dále rekultivace po těžební činnosti i revitalizace Krušných hor.
 • Podporujeme výstavbu třídíren a spaloven komunálního odpadu. Za významnou považujeme i podporu oprav a odbahnění skoro zaniklých rybníků a poldrů i opravy vodních toků.

 Kultura

 • Podpoříme investice do muzeí, galerií, hvězdárny, vědeckých knihoven a zámku Nový Hrad, které jsou v majetku kraje, stejně jako u Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.
 • Podporujeme památky zapsané v UNESCO v našem kraji (Krupka, Měděnec). Chceme se podílet na obnově návštěvnosti galerií, muzeí, či stálých expozic.
 • Podpoříme regionální kulturní činnost ve městech a obcích, festivaly, soutěžní přehlídky, profesionální hudební i divadelní tělesa, tradiční lidovou kulturu spojenou s naší státností – Říp, Stadice, Peruc. Chceme také podpořit všechny typy kultury – národnostních menšin, mezigenerační, festivaly, kulturu dětskou a studentskou, ale i seniorskou.
 • Budeme podporovat regionální funkci knihoven z rozpočtu kraje.
 • Zachovat chceme i program „Rodinné stříbro“, nově muzeum Praga.
 • Chceme státní kofinancování festivalů, stejně jako divadel, sborů a orchestrů. Chceme, aby příspěvkové organizace občanům poskytovaly v dostupných cenách veřejnou kulturní službu. 

Sport a volný čas

 • Budeme podporovat formou dotačních programů sportovní kluby a oddíly ve vyšších soutěžích, ale také všechny nižší soutěže až po malé vesnické kluby a oddíly.
 • Budeme dle finančních možností Ústeckého kraje podporovat výstavbu nových sportovišť či volnočasových prostranství, protože sportovní a organizovaná volnočasová činnost je nejlepší prevencí proti zneužívání omamných psychotropních látek a kriminalitě.
 • Budeme se podílet na sportovních aktivitách pořádaných školami v Ústeckém kraji formou partnerství. I nadále budeme podporovat naši mládež, zastupující náš kraj na letních a zimních olympiádách dětí a mládeže.        

 Zhotovitel: KSČM           Zadavatel: KSČM

 

Seznamte se s kandidáty:

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy