ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Volební program

Volební program

Česká pirátská strana

Zdroj: Česká pirátská strana
Vzdělání

• Vzdělání chápeme jako nejcennější hodnotu pro život v 21.století
• Zaměříme se na změnu systému výuky, budeme podporovat alternativy k současnýmškolským zařízením a zapojení metod učeníprostřednictvím digitálních technologií.
• Ve školách budeme rozvíjet duchovní a tělesný potenciál dětí, podpoříme rozvojstudentských samospráv a spolurozhodovacích pravomocí
• Snížíme byrokratickou zátěž pedagogů a budeme podporovat jejich další vzdělávání
• Podpoříme vznik vysoké školy v regionu,máme ambici vytvořit samostatnou vysokou školu s nabídkou oborů specifickýchpro náš kraj 

Zdroj: Česká pirátská strana
Ochrana přírody a krajiny

• Kraj zásadně zintenzivní ochranu přírodya krajiny
• Zachováme a budeme podporovat rozmanitost, stabilitu a odolnost krajiny
• Zaměříme se na aktivní propagaci přírodynašeho kraje
• Chceme smysluplně revitalizovat a šetrněnakládat s krajinou
• Zrealizujeme projekty vedoucí k zadržovánívody v krajině 

Zdroj: Česká pirátská strana
Cestovní ruch a lázeňství

• Podpoříme rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu
• Budeme dále rozvíjet systém destinačníhomanagementu
• Rozvoj lázeňství je naší prioritou - kraj budenadále podporovat rozvoj lázeňství i v zaměření na prevenci, včetně snahy o vstup vysoké školy s touto specializací do kraje
• Chceme zdravý patriotismus ve vztahu k lázeňství a to zejména benefity a osvětouobyvatelů kraje
• Hodláme podpořit kvalitní služby v cestovním ruchu 

Zdroj: Česká pirátská strana
Zdravotnictví

• Vytvoříme funkční a ekonomicky únosnýmodel krajského zdravotnictví
• Zabezpečíme vyrovnané financování chodukrajských nemocnic, prosazujeme férové platby pojišťoven a zlepšíme ekonomiia transparentnost provozu nemocnic
• Budeme řešit nedostatek lékařů vytvořením nového modelu spolupráce s vysokýmiškolami
• Podpoříme inovace ve zdravotnictví, prosadíme zapojení karlovarské záchranné služby do systému First responder a zaměřímese na rozvoj telemedicíny
• Zdravotní prevenci zajistíme jejím spolufinancováním v lázeňských zařízení pročeské pojištěnce. 

Zdroj: Česká pirátská strana
Kultura a památková péče

• Vytvoříme nový koncept rozvoje kultury a revidujeme koncept památkové péče
• Zjednodušíme, zpřístupníme a navýšímedotační programy
• Restartujeme a najdeme novou náplň paměťových institucí a živé kultury
• Budeme rozvíjet kreativní průmysl - průmyslová odvětví založená na kreativitě, talentu, mající kořeny v umělecké tvorbě (design, film, software, ale i tradiční řemesla) jsounejrychleji rostoucí obory podnikání s přidanou hodnotou
• Důležitá je pro nás mezinárodní a přeshraniční spolupráce a využití potenciáluUNESCO 

Zdroj: Česká pirátská strana
Sociální politika

• Jsme pro smysluplnou podporu sociálníchslužeb, chceme adekvátní financování klíčových sociálních služeb, včetně péče o seniory, děti a zdravotně postižené
• Budeme řešit sociální vyloučenost a přístupk neziskovým organizacím, podporujemepreventivní programy zaměřené na podporuvzdělávání, finanční a sociální gramotnosti
• Zaměříme se na rodinné a komunitní zázemí jako nejefektivnější předcházení negativních sociálních jevů
• Podpoříme rekvalifikační programy prozměny na trhu práce, a to zejména takové,které budou odrážet prognózy budoucíhovývoje trhu
• Posílíme budování lokální identity, chcemepřilákat nové obyvatele za kvalitou životav našem kraji založenou na přírodním bohatství, vzdělání a perspektivní práci 

Zdroj: Česká pirátská strana
Komunitní activity a sport

• Hodláme rozvíjet pestré komunitní aktivitynapříč všemi generacemi
• Podpoříme kulturní a sportovní akce s regionálním přesahem
• Pozornost zaměříme na sportovní a kulturní aktivity dětí a mládeže
• Udržitelná podpora pro profesionální soubory - finanční příspěvek hodláme zaměřitstriktně na nájmy, údržbu a budování infrastruktury
• Dotační tituly budou podle jasně nastavených, rovných a transparentních pravidel 

Zdroj: Česká pirátská strana
IT a Smart řešení

• Podpoříme vybudování robustní páteřnídatové sítě mezi všemi obcemi regionu
• Dokončíme a spustíme funkční elektronizaci úřadu a zřídíme datové sklady
• Edukujeme všechny skupiny obyvatelstva vevyužívání technologií a budeme propagovatvýhody jejich využívání
• Maximálně budeme podporovat vývoja aplikaci smart technologií a postupů, které nám pomohou šetřit čas, peníze a ulehčíživot občanů
• Dokončíme tvorbu digitální technické mapy 

Zdroj: Česká pirátská strana
Kontrola a transparence

• Krajský web uchopíme jako nástrojtransparence
• Budeme prosazovat veřejné kalendářepro všechny krajské radní a uvolněnézastupitele a zveřejníme informace o docházce a hlasování zastupitelů
• Rozšíříme informace zveřejňovanéodotacích
• Všechny veřejné zakázky budou skutečněveřejné
• Zveřejníme to, co můžeme, nejen to, co musíme 

Zdroj: Česká pirátská strana
Doprava a infrastruktura

• Zkvalitníme veřejnou dopravu zavedenímskutečného integrovaného dopravníhosystému
• Budeme prosazovat moderní formy dopravy, zařadíme systémy autopůjčoven, carsharingu a sdílených kol a koloběžek do systémukrajské integrované dopravy
• Zlepšíme silniční i železniční propojenís okolními českými i německými regiony
• Budeme region otevřený dopravníminovacím
• Prosazujeme karlovarské letiště jako lázeňské - jsme pro zachování současné velikostikarlovarského letiště a jeho využití přizpůsobit udržitelnému cestovnímu ruchu 

Zdroj: Česká pirátská strana
Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství

• Aktivně budeme podporovat odolné a šetrné hospodaření
• Zapojíme zemědělce, lesníky a vodohospodáře do celoživotních vzdělávacích aktivit
• Podpoříme místní producenty
• Pomůžeme řešit kůrovcovou kalamitu
• Budeme prosazovat rozvoj komunitníchzahrad 

Zdroj: Česká pirátská strana
Energetika a nakládání s odpady

• Budeme se snažit cíleně snižovat emisnínáročnost místní energetiky a průmyslu
• Plně využijeme nabízené pomoci jak z úrovně Evropské unie, tak z úrovně ministerstev
• Využijeme potenciál obnovitelných zdrojů
• Zásobení elektrickou energií je pro násvýzvou, na jejímž řešení budeme intenzivněspolupracovat s odborníky
• Připravíme celokrajské plánování nakládánís odpady a podporu systému využití-redukce-recyklace 

Zdroj: Česká pirátská strana
Odolnost v krizových situacích

• Aktualizujeme a případně vytvoříme krizové plány
• Aktivně budeme připravovat občany nakrizové situace
• Pravidelně zajistíme ochranné pomůcky
• Podpoříme dobrovolné i profesionálníspolky
• Vytvoříme digitální mapu bezpečnosti 

Zdroj: Česká pirátská strana
Majetek a investice

• Podpoříme smysluplné investice do inovací,zdravotnictví a školství
• Prioritou bude vícezdrojové financováníprojektů
• Budeme prosazovat otevřený softwarea e-government
• Zaměříme se na sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek
• Zlepšíme využití krajského majetku 

Zdroj: Česká pirátská strana
Mezinárodní vztahy

• Jsme krajem v srdci Evropy, význam přeshraniční spolupráce je pro náš regionklíčový
• Zapojíme se do mezinárodního lázeňstvís důrazem na UNESCO
• Intenzivně budeme spolupracovat v rámcievropských regionů, které řeší ústup odfosilních paliv
• Nebudeme opomíjet tradiční trhy
• Evropa jsme my. Evropská unie není cizítěleso, jsme to my 

Zdroj: Česká pirátská strana
Moderní úřad

• Naším cílem je přívětivý a vstřícný krajskýúřad, který je blíže občanům
• Moderní úřad, který sleduje trendy institucí21.století a se stará o své zaměstnance
• Krajský úřad je důležitou součástí Karlových Varů, zaměříme se na jeho organickéspojení s městem
• Zajistíme kvalitnější dopravní obslužnostkrajského úřadu
• Digitalizací krajského úřadu a elektronickým oběhem dokumentů ušetříme časobčanů i životní prostředí

PODROBNÝ PROGRAM NAJDETE NA KARLOVARSKY.PIRATI.CZ

Zpracovatel a zadavatel: Česká pirátská strana

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy