ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Volební program

Volební program

TRIKOLORA HNUTÍ OBČANŮ


Krajský volební program 2020

Trikolóra v Plzeňském kraji se opírá o tři stěžejní programové body:
Braňme normální svět
Bohatství vzniká z práce
České zájmy na prvním místě

K jejich naplňování potřebujeme nejen kompetentní vedení kraje ale i zdravý selský rozum a odvahu je prosazovat.


Programové cíle:


1. Zdravotnictví
Chceme zajistit standardizaci lékařské péče napříč celým krajem. Finanční zdroje budeme zodpovědně a rovnoměrně investovat do všech okresních nemocnic v kraji a pacientům tak zajistíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči.
Zvláště se zaměříme na problémy zajištění zdravotní péče v okrese Tachov a v odlehlých oblastech našeho kraje. Podpoříme nově vzniklou záchrannou službu v Brdech. Budeme usilovat o vytvoření motivujících pracovních podmínek pro lékaře a zdravotní sestry.
Do rozvoje systému krajského zdravotnictví více zapojíme především zdravotní pojišťovny.
Pozornost chceme věnovat i podmínkám vytvářených pro práci lékařského a středního zdravotního personálu, především pak v motivačním pohledu dlouhodobé perspektivy jejich práce.

2. Školství
Školství a výchovu mladé generace považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů naší společnosti. Chceme zachovat a podpořit venkovské školy (včetně malotřídních) a zlepšit jejich vybavení. Vnímáme současný odklon zájmu o řemesla a technické obory. Budeme  posilovat oborovou nabídku vzdělávání v odborných učilištích a na středních školách dle potřeb trhu práce. Výrazně podpoříme spolupráci odborných učilišť a  středních škol s firmami, pomůžeme vytvořit pracovně zajímavá místa pro udržení mladých lidí v našem regionu. Podpoříme školní i celoživotní vzdělávání v oblasti mimořádných událostí, ochrany zdraví a bezpečnosti občanů. Podpoříme programy pro volnočasové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže (včetně SVČ a DDM).Zasadíme se o lepší pracovní podmínky a zvýšení společenského statusu učitelů a pedagogických pracovníků.

3. Doprava
Urychlíme přípravu a realizaci výstavby obchvatů měst a obcí. Zrevidujeme současný nehospodárný koncept regionální hromadné dopravy tak, aby autobusové a vlakové spoje jezdily tehdy, kdy je lidé skutečně potřebují, nikoliv aby zbytečně jezdily bez cestujících. Ušetřené peníze investujeme do oprav a údržby krajských silnic II. a III. třídy.

4. Sociální služby

Budeme stabilizovat a dále rozvíjet sociální služby v našem kraji. Seniorům, zdravotně postiženým a nemocným lidem chceme vrátit jistotu a víru v lepší budoucnost. Budeme rozšiřovat kapacitu pobytových zařízení pro seniory a dbát na dostupnost adekvátních sociálních služeb pro všechny občany, kteří je potřebují.

5. Bezpečnost

Jednou z našich priorit je bezpečí občanů plzeňského kraje včetně ochrany před novými hrozbami (migrace, nová zdravotní rizika). Budeme důsledně dbát na kontrolu a  eliminaci migračních tras vedoucích naším krajem. Zasadíme se o větší bezpečí a klid v okolí ubytoven a to zejména v nočních hodinách. Prověříme funkčnost krizového štábu a řídicích mechanismů pro případ další eskalace pandemie COVID-19 či jiných zdravotních rizik. Vyvineme tlak na vedení Policie ČR směřující k většímu počtu policistů v ulicích a ke snížení jejich administrativní zátěže. Systematicky podpoříme jak profesionální tak i dobrovolné hasiče a záchranáře, kteří plní důležitou roli jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti výchovy či spolkového života. Posílíme bezpečnost v oblasti dopravy a zaměříme se na opatření, směřující ke snížení nehodovosti.

6. Krajina a životní prostředí
Odmítáme ponechání Šumavského národního parku napospas kůrovci, ale podnikneme všechny možné kroky ke změně současného stavu. Zároveň se zasadíme za plošná opatření v boji s kůrovcem na území celého kraje.
Boj se suchem a zadržování vody v krajině považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů současnosti. Za tím účelem podpoříme budování i malých opatření směřujících k ochraně vodních toků a zadržování vody v krajině. Budeme aktivnější v řešení otázek, souvisejících s péčí o krajinu a přírodu.

 7. Zemědělství a rozvoj venkova

Odmítáme další zabírání zemědělské půdy v okolí dálnice D5 a hlavních silničních tahů směrem do Německa. Na pole patří plodiny, nikoli skladové haly, solární elektrárny či přísady do nafty. V souladu s nařízením o snížení maximálních výměr jednotlivých polí podpoříme vznik mezí, remízků, větrolamů a dalších opatření sloužících k ochraně zemědělské půdy. Vypracujeme systém krajské podpory malých vlastníků lesů, myslivců, rybářů a včelařů. Místní sedláci jsou důležití pro rozvoj venkova - zasadíme se o zlepšení komunikace a spolupráce s farmáři i jejich profesními organizacemi (jmenovitě s ASZ).

 

8. Rozpočet a ekonomika
Odmítáme gigantické zadlužování v souvislosti s pandemií COVID 19. Naše dluhy nesmí platit ještě vnuci našich vnuků, odpovědnost neseme my sami.  Budeme provádět transparentní rozpočtovou regionální politiku
Budeme v rámci kraje bránit financování všech projektů a organizací, které mají protičeský, promigrační nebo neomarxistický charakter, nebo které jsou financované ze zdrojů, které takový charakter mají.

 9. Regionální rozvoj

Podpoříme přeshraniční spolupráci českých a bavorských obcí, regionů a organizací, a to včetně školství.
Cíleně  podpoříme rozvoje vnitřních periférií kraje (zvláště Severní Plzeňsko, oblast Brd a východní část Klatovského okresu)
Jako problém vnímáme postupné vylidňování venkova, s tím souvisí omezená nabídka služeb, prodejen, kulturního vyžití, vzdělání, ale i pracovních příležitostí a již zmíněné zdravotní péče. Na tyto problémy se chceme zaměřit a hledat cesty, jak je řešit v konkrétních případech a lokalitách. Plošné řešení neexistuje, ale kde je vůle, tam se dá nalézt i místní řešení.

 10. Cestovní ruch
Budeme systematicky podporovat cestovní ruch, který vytváří velký potenciál pro rozvoj živností, rodinného podnikání a udržení či tvorbu nových pracovních příležitostí napříč celým krajem. Více se zaměříme na region Středních Brd a Hracholuské přehrady i dalších méně známých, ale turisticky zajímavých míst v rámci jednotlivých regionů Plzeňského kraje.

 Zhotovitel:TRIKOLORA          Zadavatel: TRIKOLORA

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy