Vybudování v pořadí už jedenáctého rybníka v katastru zmíněných vesnic má v plánu Obecní úřad Modrá. Po sto letech by tedy měl být v lokalitě zvané Palovské, mezi Konventním rybníkem a čistírnou odpadních vod v katastru obce Velehrad obnoven rybník, který kdysi nesl název Ledový či Pivovarský.
„Historicky je v katastru Modré a Velehradu doložena existence celé řady rybníků užívaných velehradským klášterem,“ zmínil rybníkářskou minulost starosta Modré Miroslav Kovářík. Prozradil také, že postupně byly všechny rybníky kolem poutní obce zrušeny. „Velmi zajímavé jsou i nálezy, které dokladují rybníkářské využití údolní nivy modranského potoka. Jde o dubové rybniční čapy (stavidla – pozn. aut.) z poloviny 17. století,“ upřesnil starosta a snažil se přesvědčit, že rybníky a mokřady jsou v krajině na úpatí Chřibů totéž, jako ostrovy v moři. „V současné době je dokončena jeho projektová dokumentace. Na vybudování desetihektarového rybníka se budeme letos na jaře ucházet o dotaci z Operačního programu životního prostředí,“ informoval Kovářík. Podle jeho předpokladů by se měly finanční náklady na vybudování rybníka vyšplhat k patnácti milionům korun. „Pokud v dotační politice uspějeme, mohli bychom na sklonku letošního roku stavbu rybníka zahájit,“ svěřil se první muž Modré.

„Než se ale stavba víceúčelové vodní nádrže rozběhne, je potřeba provést na pozemku přeložku šesti set metrů zchátralé kanalizace, vedoucí k čistírně odpadních vod, která nyní prochází generální rekonstrukcí,“ nastínil Stanislav Gregůrek, starosta Velehradu.

Z pozemku, kde už před víc než sto lety rybník byl a v zimě se na něm lámal led pro velehradský pivovar, bude potřeba odkopat a odvézt ornici. „Před zbytkem jeho bývalé hráze a kolem potoku Salaška vybudujeme novou hráz, takže na stavbě přemístíme více než sto tisíc kubíků zeminy,“ prozradil modranský starosta.

Díky vodním plochám, které Modranští v regionu vybudovali, se v jejich okolí zabydleli vzácní živočichové. „Máme zde mloky, několik druhů skokanů, ropuch a čolků, a dokonce se tady objevili i ledňáčci, volavky a čápi černí. Rybníky a mokřady okupují kromě nejrůznějších druhů ryb také kachny divoké a husy velké,“ doplnil Kovářík.

Kolem nového rybníka by podle něj měly být tři hektary mělčin, specificky upravené ostrůvky pro hnízdění ptáků a částečně podkopaný břeh vodní nádrže, v němž by mohly zahnízdit břehule. Rybník bude také lákadlem pro rybáře.

Zdeněk Skalička