„Oslavy dostaly název Město Komenského, město pedagogiky. Ten odkazuje na dvě hlavní linie oslav. Na osobu Komenského jako člověka, který z našeho regionu pochází a v Uherském Brodě prožil část svého mládí, a na pedagogiku, jako vědu, jejímž skvostným představitelem Komenský je,“ řekla mluvčí radnice v Uherském Brodě Elen Sladká.

Program začne v pondělí 26. března v 16 hodin happeningem u kašny na Masarykově náměstí, která se na týden zahalí do citátů z Komenského díla. Vyberou je a napíší ti, na které myslel Komenský především, tedy školáci místních škol.

V úterý se oslavy přesunou do Muzea J. A. Komenského. Kromě koncertu Vivat Comenius jsou připraveny vernisáže úsměvných studentských plakátů a soch s tematikou osobnosti Komenského a fotografií Naardenu od Pavla Popelky. „Chtěl bych vedle naší stálé expozice Komenský lidstvu, ve které jsme k letošnímu výročí digitalizovali dva audiovizuální programy, pozvat též na výstavu Komenský s úsměvem, což je výstava studentských plakátů ze sbírky muzea, a kovových plastik akademického sochaře Igora Kitz- bergera. Jde o výstavu, kdy se na odkaz Komenského pohlíží očima mladých lidí, převážně vysokoškolských studentů výtvarných oborů. Pohled je to mladý a víceméně odlehčený a milý. Plastiky Igora Kitzbergera jsou oproti tomu tvůrčí sochařskou alegorií Komenského Labyrintu světa,“ zve do muzea jeho ředitel Pavel Popelka. Bonusem navíc bude podle něj pořad Alfreda Strejčka a Štěpána Raka Vivat Comenius, který je součástí zahájení výstavy Komenský s úsměvem.

Ve středu pak promítne kino Máj výpravný film Putování Jana Amose. Na čtvrtek je v Domě kultury připravena beseda s názvem Na kávu s Komenským. Ta nabídne kromě dvou přednášek i kulturní program s dětským folklorním souborem Holúbek. Na páteční odpoledne připravila Knihovna Františka Kožíka komponovaný program s názvem Četl Komenský pohádky?, v němž mají dostat prostor také školáci. Dům dětí a mládeže ve spolupráci s pořádající neziskovkou Tenebrae fascarum pro ně chystá herní dopoledne s důležitými událostmi Komenského života.

Vrcholem týdne připomínajícího učitele národů bude páteční program věnovaný pedagogice. V Domě kultury se uskuteční celodenní konference k aktuálním tématům pedagogické praxe pro laickou i odbornou veřejnost. „Organizátory jsou bývalí studenti gymnázia,“ sdělil brodský místostarosta Petr Vrána. Kromě dopoledních praktických kurzů nabídne konference bloky o zážitkové a volnočasové pedagogice i o současných pedagogických trendech. Závěrečná část má patřit akademickým přednáškám. Vystoupí mimo jiné předseda České pedagogické společnosti docent Tomáš Čech. „Je naší velikou radostí, že pozvání na konferenci přijali zástupci akademických obcí některých českých univerzit, jejichž přednášky budou tvořit závěrečný blok konference. Příspěvky byly vybrány tak, aby zaujaly co nejširší okruh posluchačů nejen úzké řady odborných pracovníků,“ řekl hlavní organizátor konference Petr Sedlář.

Program oslav je podle mluvčí radnice Elen Sladké společnou prací občanského sdružení Tenebrae fascarum, města Uherský Brod, Domu kultury, Muzea J. A. Komenského, Knihovny Františka Kožíka a Domu dětí a mládeže.

Čtyři otázky pro ředitele uherskobrodského Muzea J. A. Komenského Pavla Popelku 

Jakým způsobem dnes vnímá našeho slavného učitele národů dlouholetý ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě Pavel Popelka? Máte jej před očima jako mravokárce a mentora, nebo spíše jako učence ponořeného do knih?

Komenského nevidím v žádném případě jako nerudného mravokárce či jen jako učence. Samozřejmě Komenský svými vědomostmi čněl vysoko mezi učenci 17. století, a to především svými pracemi pedagogickými. K velkým zásluhám Komenského patří například odhalení přirozenosti dítěte a nastolení nových pedagogických metod, tím se stal jedním z nejslavnějších vychovatelů a pedagogů všech dob, a proto je právem nazýván učitelem národů. Já si ho ale cením též jako osvícenou osobnost, které jde o povznesení člověka a společenských poměrů.

Který artefakt ve sbírkách vašeho muzea, přímo související s životem Komenského, je vám osobně nejbližší?

Předměty, které by snad Komenský mohl užívat, se nezachovaly, každopádně jsou mi však nejbližší jeho knihy, do kterých Komenský svým způsobem „inkarnoval“. Z nich můžeme poznat prostředí a problémy doby a též Komenského duši. A navíc, Komenský imponuje jazykem, stylistickými prostředky, metaforou, alegorickými obrazy. Jeho Labyrint světa a ráj srdce je nepochybně velkým básnickým dílem.

Naše společnost se čím dál rychleji vyvíjí. S každou dekádou své existence je stále zřetelněji vidět pokrok z dobrého i špatného hlediska. Co je podle vás v souvislosti s tím z Komenského učení nejaktuálnější pro naši současnou civilizaci?

Přijdete-li zhlédnout náš audio- vizuální program Cesta světla, vycházejícího z Komenského zásadního díla Obecná porada o nápravě věcí lidských, jeho volání po nápravě společnosti 17. století, které je prostřednictvím fotografií konfrontováno s problémy 20. století, uvědomíme si, že Komenského volání po odstranění všech forem represe a dehumanizace je aktuální ještě i dnes. Změnilo se prostředí, oblékání, technika, ale člověk ve své nedokonalosti a „hříšnosti“ se nezměnil. A problémů neubývá, stále více se rozevírají nůžky mezi chudobou a bohatstvím. Někdo umírá od hladu, přičemž golfové turnaje jsou dotovány desítkami milionů a fotbalista stojí víc než nemocnice. Kdo má peníze, má i „právní pravdu“, která nemusí být pravdou skutečnou. Lichva je principem podnikání, exekuce prostředkem nemravného zisku jejich vykonavatelů, spolupracujících s právníky. Místo svatých, kteří byli vzorem ve věcech pravdy, lásky, pokory a víry, uctíváme celebrity, které fascinují rozmařilostí, mravnostními skandály či tupostí. V Komenského době bylo požadováno, aby morální normy byly platné, v současnosti se o prospěšnosti morálky pochybuje. Celé Komenského dílo je voláním po emancipaci lidské bytosti, a proto má význam i dnes, kdy upadá smysl pro sociální spravedlnost a cítění, kdy vzrůstá bezohlednost, brutálnost a agresivita.

Program oslav

26. 3. Slavnostní zahalení kašny, 16.00, Masarykovo náměstí, happening.

27. 3. Vivat Comenius, 17.00, Muzeum J. A. Komenského, koncert.

27. 3. Komenský s úsměvem, Muzeum J. A. Komenského, vernisáž

27. 3. Naarden ve fotografii, Muzeum J. A. Komenského, vernisáž

28. 3. Putování Jana Amose, 16.00, kino Máj, promítání filmu

29. 3. Na kávu s Komenským, 18.0019.30, malý sál Domu kultury, beseda

30. 3. Četl Jan Amos Komenský pohádky?, 16.0018.30, Muzeum J. A. K.

30. 3. Město Komenského, město pedagogiky, 8.0019.00, Dům kultury,

konference k aktuálním tématům pedagogické praxe

31. 3. Den učitelů den otevřených dveří v Muzeu J. A. Komenského, 9.0016.00