Na těchto slovech není co měnit, nelze však s povděkem nedoplnit, že na vzniku CSA má od samého počátku zásadní podíl generální ředitel Moravského zemského muzea (MZM) Martin Reissner. Zpočátku bylo CSA součástí Archeologického ústavu MZM a byla v něm umístěna výstava „Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě". Rozhodnutím vedení MZM došlo od 1. dubna 2015 k vyčlenění CSA z dikce AÚ, takže se stalo samostatným oddělením Historického muzea MZM se sídlem v Uherském Hradišti. K slavnostnímu uvedení a představení CSA zejména odborné veřejnosti došlo v Uherském Hradišti 24. března letošního roku.

Podstatnou část vědecko-výzkumné činnosti pracovníků CSA lze považovat za přímé pokračování toho, co bylo z hlediska archeologie vykonáváno současným vedoucím centra v letech 1986 až 2014 a jeho spolupracovníky a před ním od roku 1949 do roku 1985 Vilémem Hrubým. Jedná se zejména o záchranné archeologické výzkumy v lokalitách Starého Města a dalších okolních obcí, chronologicky spadající do 6. až 13. století, a o jejich odborné zpracování a vyhodnocování. Předpoklady úspěšné výzkumné činnosti CSA z materiálně-technického hlediska poskytuje zejména stávající vybavení archeologická stanice ve Starém Městě a také pracovní pomůcky a potřeby, které byly v užívání autora tohoto textu v době jeho působení v AÚ, a to včetně pracovny v MZM. Vzniká také nová knihovna CSA, jejíž základ tvoří duplikátní tisky vyčleněné z knihovny AÚ a publikace z vlastní knihovny vedoucího centra, které jsou průběžně doplňovány novou literaturou. Díky programu VO MZM a některým dalším projektům je postupně zajišťováno další základní vybavení centra.

Co se týká sbírky ve správě CSA, tvoří její základ předměty v převážné většině získané vlastní terénně archeologickou nebo sběrnou činností v oblasti Uherskohradišťska, především pak na půdě měst Staré Město a Uherské Hradiště. Její nejzajímavější a nejvzácnější část tvoří zlaté a stříbrné šperky z doby Velké Moravy a předměty pocházející z výzkumů sakrálních staveb a výrobních specializovaných řemeslnických areálů. Pozoruhodné jsou taktéž nálezy dokládající život ve středověkém Veligradu datované do 13., případně 14. století. Tyto předměty a nálezy tvořící součást již dříve uzavřených, ale i dosud otevřených podsbírek byly delimitovány z AÚ MZM. Nově získané nálezy jsou již evidovány pod CSA.

Cílem CSA je také živý kontakt s lidmi. Proto se v jeho prostorách kromě depozitářů a pracoven nachází i výstavní sál pojmenovaný po Vilémovi Hrubém, v němž se aktuálně nachází již zmíněná výstava „Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě". Ta byla v posledním březnovém týdnu obohacena o krátkodobou výstavku „Čím se krášlily velkomoravské kněžny" tvořenou vybranými exempláři originálních zlatých a stříbrných šperků ze Starého Města a Uherského Hradiště. Návštěvnost předčila očekávání. Kromě toho je v CSA také přednáškový sál pojmenovaný po další osobnosti „staroměstské" archeologie, Antonínu Zelnitiusovi. V dubnu se v něm v dikci pracovníků centra uskutečnilo opět hojně navštívené přednáškové odpoledne na téma na téma „Metoděj-první arcibiskup českých dějin". Stále úspěšně probíhá již dlouholetá spolupráce s archeoskanzenem v Modré u Velehradu, kde v červnu bude v naší spolupráci prezentována výstava „Když Bavoři soudili Metoděje". Úžeji chceme spolupracovat i s dalšími subjekty, především pak s městy Staré Město a Uherské Hradiště, již tradičním partnerem Slováckým muzeem a nově také uherskohradišťským gymnáziem, které je bezprostředním sousedem CSA.

Nelze než si přát, aby se naplnila slova z úvodu stati, že Centrum slovanské archeologie vytvoří pevný základ další terénní a prezentační činnosti Moravského zemského muzea na Uherskohradišťsku" a já si dovoluji přát, aby tato činnost byla úspěšná.

Autor: Luděk Galuška

Související Centrum slovanské archeologie začne fungovat v Hradišti