Přestože areál uherskohradišťského koupaliště od zahájení jeho provozu v roce 2010 sužovaly konstrukční problémy, z celkového počtu zhruba tří tisíc nedostatků se podařilo velkou většinu včas odstranit. Předmětem sporu jsou především závady na vzduchotechnice a nesrovnalosti ve vyplacení bankovní záruky. Společnost Unistav Construction dokonce ustoupila od smlouvy a podala na město trestní oznámení.

„Ukončili jsme zjevně šikanózní, vyčerpávající a často nekonečné domáhání se potvrzení o odstranění vad, z nichž některé ani vadami nebyly," uvádí v korespondenci předseda představenstva Unistav Construction Miroslav Friš. Podle jeho slov postupovala stavební firma vždy vstřícně a i nad rámec svých smluvních povinností, pokud se jednalo o odstraňování nedostatků v aquaparku. Házení klacků pod nohy ze stran města mělo údajně vyvrcholit na začátku října, kdy společnost chtěla potvrdit odstranění problémů, k němuž mělo dojít v září. „Šestého října jsem žádali o vrácení potvrzené odstraněnky vad, což se nestalo. Čtrnáctého října jsme oznámili, že odstupujeme od smlouvy, jestliže tato povinnost nebude splněna v dodatečné lhůtě, což nebyla, proto jsme odstoupili," vysvětluje v dopise Miroslav Friš.

Unistav Construction navíc podal žalobu a trestní oznámení na město Uherské Hradiště. Zatímco žaloba se týká neoprávněného stažení bankovní garance šesti milionů korun, trestním oznámením chce stavební firma prošetřit, na základě čeho byly městu peníze z banky poskytnuty. Poslední neodstraněnou vadou, která eskalovala napětí, přitom měla být stížnost na vzduchotechniku aquaparku. Unistav Construction z její nefunkčnosti nicméně vinní projektanty. Ti se podobným nařčením bráni. „Navržená vzduchotechnika je dle našeho názoru z projekčního hlediska v pořádku. Problém vidím v tom, zda parametry dodaných vzduchotechnických jednotek odpovídají naší projektové dokumentaci, ale to už musí posoudit odborné posudky," poznamenal Pavel Stráský, který působí jako místopředseda představenstva ve společnosti Centroprojekt Group, která se projektově na Aquaparku v Uherském Hradišti podílela.

Právě na vyjádření expertů ke stavu vzduchotechniky čeká také ředitel Aquaparku Uherské Hradiště Jiří Durďák. „Můžu potvrdit, že v některých dnech, ve vazbě na počasí, vykazuje systém vzduchotechniky nestandardní výsledky z hlediska jeho funkčnosti. Tyto problémy však dnes řešíme s týmem odborníků, kteří mají za úkol najít a zjistit příčiny toho, proč se tak děje," odpověděl na dotazy Deníku.

Jediná z dotčených stran, která zatím k dopisu mlčí, je vedení města Uherského Hradiště. „Jedná se o choulostivou záležitost směřující k soudnímu řízení, proto si nejdříve necháme zpracovat právní rozbor připomínek, než se k nim budeme jakkoliv vyjadřovat," sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma s tím, že oficiální stanovisko hodlá hradišťská radnice vydat v pátek 11. listopadu.

„Jednalo se o největší investiční akci v řádu stovek milionů korun. Vedení města nás nechtělo ve výběrových komisích a neposkytovalo nám informace o uzavřených dodatcích. Zpětně mohu říci, že jsem byl jako zastupitel městem systematicky obelháván, jelikož poskytované informace byly polovičaté. Považuji za zcela neobvyklé, aby realizátor stavby podával trestní oznámení a podněty na soud vůči investorovi. Celá kauza je obrazem stavu, jenž na radnici panuje," upozornil opoziční zastupitel Josef Sátora (ČSSD).

Vyjádření Uherského Hradiště k trestnímu oznámení kvůli aquaparkuNa město Uherské Hradiště podal zhotovitel aquaparku trestní oznámení, jak jsme informovali v pátečních novinách. Starosta města okomentoval celou situaci. K dopisu zaslanému starostovi a zastupitelům města Uherské Hradiště společností UNISTAV CONSTRUCTION Brno, která je zhotovitelem stavby „Relaxační centrum Uherské Hradiště".

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Stavba aquaparku byla převzata do zkušebního provozu 25. 11. 2010. Od doby převzetí v souladu s dopisem zhotovitele se na této stavbě začaly objevovat vady stavby i technologie. Uzavřená smlouva o dílo řeší postup a termíny, jak mají být vady stavby uplatňovány, odstraňovány, a to uznané i neuznané. Ze strany města Uherské Hradiště bylo postupováno v souladu s touto smlouvou. Město od začátku reklamačních řízení poskytovalo zhotoviteli při odstraňování vad dostatek součinnosti, naopak společnost Unistav construction neodstraňovala vady v dohodnutých termínech, a to včetně odstranění příčin vzniku vad.

NEOPRÁVNĚNÉ ČERPÁNÍ Z BANKOVNÍ ZÁRUKY

Protože zhotovitel při odstraňování vad před vypršením záruční doby díla neodstranil všechny oznámené vady v oboustranně odsouhlaseném termínu a ani v náhradním termínu, uplatnil objednatel plnění z poskytnuté bankovní záruky. Pokud by tak neučinil, došlo by k porušení povinností vyplývajících ze smlouvy a poškození zájmů objednatele. Peněžní ústav poskytující bankovní záruku, po provedené kontrole všech náležitostí vyplývajících z textu bankovní záruky, provedl plnění na účet objednatele. Finanční prostředky byly uloženy na depozitním účtu do doby vyřešení odstranění reklamovaných vad stavby.

SMLUVNÍ POKUTA ZA PRODLENÍ ZHOTOVITELE S ODSTRAŇOVÁNÍM VAD

Vady díla, které byly předmětem uplatnění smluvní pokuty, jsou reklamované vady zhotovitelem uznané a odstraněné po vzájemně odsouhlaseném termínu. Opět bylo postupováno podle smlouvy o dílo.
Pokud zhotovitel díla měl odlišný názor od objednatele v případě uplatnění smluvní pokuty, mohl uplatnit své právo a požádat orgány města o snížení, případně odpuštění této smluvní pokuty. Do dnešního dne tak ale neučinil.
Reklamované vady, které byly důvodem pro uplatnění plnění z bankovní záruky a uplatnění smluvní pokuty, jsou vady, které se netýkají vzduchotechniky aquaparku.
Informace o odstoupení od smlouvy město Uherské Hradiště coby objednatel považuje za neplatné, neboť nebyly naplněny důvody pro takový postup.
Město Uherské Hradiště si je vědomo složitosti celé problematiky vážící se ke stavbě aquaparku. Z tohoto důvodu je již dnes patrné, že řešení si vyžádá delší časový prostor a bude náročné. Město Uherské Hradiště však vždy a za všech okolností bude hájit zájmy svých občanů a veřejnosti tak, aby provoz aquaparku mohl plnit svůj účel co možná nejlépe.

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště