Zřizovatelem galerie je Nadace Moravské Slovácko. S předsedou jejího představenstva Petrem Vašátem jsme hovořili o tom, zda se projekt setkal s předpokládaným zájmem veřejnosti a jaké jsou další plány galerie do budoucna.

Jak hodnotíte první měsíce provozu Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti?

Samotný projekt, za kterým stálo město Uherské Hradiště a zřizovatelé Nadace Moravské Slovácko, Zdeněk Zemek a já, trval od nápadu po vlastní realizaci více než pět let. Architekti i stavbaři, management galerie spolu s týmem odborníků na výtvarné umění odvedli perfektní práci, takže Joža Uprka získal po právu důstojné prostory. Již při slavnostním otevření stálé expozice bylo konstatováno, že Slovácko a město Uherské Hradiště tím aspoň částečně vrací Uprkovi to, co on věnoval rodnému kraji za svého života a zejména ve svém odkazu. Kromě toho, že je zde na ploše 1100 metrů čtverečních ve dvanácti výstavních sálech vystaveno více než 110 jeho stěžejních děl, doplněných plastikami sochaře Franty Uprky, bratra Joži, tak návštěvník galerie se má možnost na prostorných chodbách seznámit i s unikátními dobovými zvětšeninami fotografií ze života Uprky, zapůjčenými Památníkem národního písemnictví v Praze, i s dalšími artefakty. Odborná veřejnost jistě ocení, že v tamní čítárně a studovně nabízíme studijní materiály o výtvarném umění, využití audiovizuální techniky a organizujeme setkání s odborníky na výtvarné umění. Důležité je, že provozovatelé galerie i autoři koncepce našli pochopení a podporu v Národní galerii v Praze, v Moravské galerii Brno, Galerii výtvarného umění v Ostravě včetně dalších institucí i u soukromých sběratelů. Ti kromě odborné spolupráce dlouhodobě zapůjčili ze svého sbírkového fondu vybrané exponáty. V tomto rozsahu se tak jedná o největší stálou expozici jednoho malíře 19. a 20. století v České republice.

Za dobu působení galerie ji navštívily davy návštěvníků. Můžete prozradit, kolik jich bylo?

To číslo je v řádu tisíců. Dostavili se návštěvníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Byli to také žáci základních škol, středních škol i učilišť z Uherského Hradiště a z okolí. Dá se říct, že návštěvnost je srovnatelná, možná mírně vyšší, s obdobnými kulturně-vzdělávacími zařízeními v regionu. My jsme ale s tímto stavem zdravě nespokojeni, proto připravujeme celou řadu opatření, zejména ke zvýšení propagace a informovanosti o galerii. Není naší dobrou vizitkou, že z padesáti náhodně oslovených lidí procházejících Masarykovým náměstím v Uherském Hradišti jen sedm vědělo, kde sídlí Galerie Joži Uprky. Krutou realitou dneška zůstává současná ekonomická krize a fakt, že řada zájemců o výtvarné umění i přes poměrně nízké vstupné musí hodně šetřit a prostředky vynaložené na kulturně-vzdělávací aktivity nepovažuje nyní za svoji prioritu.

Je vstupné opravdu takovou překážkou?

Potvrzují to naše vlastní zkušenosti. Při výstavě děl Joži Uprky ke 150. výročí jeho narození na přelomu let 2011 a 2012 ve Valdštejnské jízdárně v Praze jsme na závěr výstavy umožnili veřejnosti ve dvou termínech volný vstup. To se setkalo s velkým ohlasem. Fronta do Valdštejnské jízdárny stála celý den. Obdobně tomu bylo i 1. září loňského roku, kdy se poprvé otevírala Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti. Protože i v tento den byl vstup volný, prošlo stálou expozicí Joži Uprky více než osm tisíc návštěvníků. To je jasný důkaz toho, že lidé mají zájem o výtvarné umění, ale mnohým na to v současné době nezbývají prostředky. Tento stav je samozřejmě dočasný a z dlouhodobého hlediska se určitě vše vrátí do starých kolejí.

Kolik lidí tedy galerii doposud navštívilo a jaký byl původní předpoklad návštěvnosti?

Galerii Joži Uprky do konce roku 2012 navštívilo více než dvanáct tisíc hostů. Předem jsme žádné prognózy návštěvnosti nedělali, navíc je to zatím krátká doba, aby bylo možné v tomto směru něco hodnotit a dělat obecné závěry. Považuji za důležité, že ti, kteří expozici navštívili, odcházejí velmi spokojení a mnozí z nich se rádi vrací. Vážíme si každého hosta. Uprka svými obrazy oslovuje všechny generace milovníků výtvarného umění i proto, že kromě malířského mistrovství jeho dílo dokumentuje život našich předků. Galerii navštívila také celá řada významných hostů, jako například český premiér Petr Nečas, premiér slovenské vlády Robert Fico, jejich ministři či arcibiskup Graubner, velikáni současné hudební scény Felix Slováček se svojí ženou, Pavel Šporcl a jiní vzácní hosté. Zajímavá byla například i nedávná návštěva žáků Uprkovy základní školy z Hradce Králové. Otázka ekonomiky Galerie Joži Uprky je důležitá, ale ne nejdůležitější. Vybraným vstupným se zdaleka nepokryjí náklady na její provoz. Jen pro informaci uvádím, že nejdražší položkou je například pojištění obrazů. Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že i obdobné galerie a kulturní instituce v ČR nejsou ziskové. Tohoto stavu si ale zřizovatelé galerie byli vědomi již na začátku celého projektu, který se uskutečnil výhradně díky dobré spolupráci s městem Uherské Hradiště a velkorysou podporou patriota Slovácka, sběratele a mecenáše výtvarného umění, podnikatele Zdeňka Zemka.

O který exponát je mezi veřejností největší zájem?

Výtvarné umění je zajímavé právě tím, že každému z nás se zpravidla líbí něco jiného. A tak je tomu i v případě obrazů Joži Uprky. V naší stálé expozici je průřez jeho celoživotní tvorbou. Nejznámější jsou Uprkovy motivy poutí u Svatého Antonínka, jízdy králů a různé figurální motivy v krojích. Mezi návštěvníky galerie je ale největší zájem o jeho obrazy z přelomu 19. a 20. století, které jsou z výtvarného hlediska nejzajímavější a na trhu s výtvarným uměním nejcennější. Obdiv a uznání vyjadřují návštěvníci stálé expozice zejména monumentálnímu dílu Ježíš Kristus na hoře Olivetské, Zkoušce koně na tarmaku, Štěrkaři, obrazu Do Rakús na žně, Božímu tělu v Hroznové Lhotě, ale i Poslední velké pouti u Svatého Antonínka. Ve všech případech jde o malířovy známé oleje. Uprka, jak se o tom každý návštěvník může přesvědčit, byl ale i výborný kreslíř, grafik a velmi dobře zvládl techniku akvarelu.

Bude letos expozice doplněna o nějaké nové dílo, nebo z ní budou některé obrazy odstraněny například z důvodu vrácení děl majitelům, jež je galerii zapůjčili?

Jedná se o stálou expozici. Většina obrazů pochází z Nadace Moravské Slovácko, sbírky Zdenka Zemka a mojí. V ostatních případech jde o dlouhodobé zápůjčky na základě uzavřených smluv. Předpokládáme, že smlouvy se budou každoročně prodlužovat. Některé exponáty ale budeme v průběhu roku restaurovat. Po tu dobu je nahradíme jinými obrazy z depozitáře Nadace Moravské Slovácko. Předpokládáme, že v květnu by se do naší expozice měla vrátit menší varianta rané poutě u Svatého Antonínka z muzea umění v Olomouci. S partnery jednáme i o dalších zápůjčkách a o nákupu nových exponátů. V současné době se ale pro nás prioritou stává úspěšné dokončení jednání s Moravskou galerií v Brně a Ministerstvem kultury v Praze o dlouhodobé zápůjčce monumentálního galerijního díla Joži Uprky, které je považováno za jedno z jeho stěžejních. Jedná se o Vlčnovskou jízdu králů. V případě, že se nám podaří získat do expozice toto významné dílo, budeme o tom čtenáře Slováckého deníku informovat.

Plánuje se v blízkém nebo vzdálenějším budoucnu rozšíření expozice?

Prostory Galerie Joži Uprky v jezuitské koleji jsou dány. Jejich rozšíření co do výstavní plochy není možné. Je ale velmi pravděpodobné, že se postupně v omezené míře zvýší počet exponátů a současně dojde k nahrazení některých děl kvalitnějšími. Abychom dodrželi přísné podmínky pro zápůjčky obrazů stanovené Národní galerií v Praze, museli jsme jejich exponáty soustředit do jednoho místa. To sice narušilo původní koncepci a pojetí stálé expozice, ale na druhé straně nám to umožňuje snadněji a častěji provádět obměny exponátů. Galerie má potřebné zázemí mimo prostory stálé expozice pro organizování komorních tematických výstav malířů, kteří tvořili pod vlivem Uprky.

Prozraďte, na koho se mohou návštěvníci těšit?

V březnu letošního roku plánujeme výstavu obrazů Cyrila Mandela, které přikládáme velký význam. Čtenáře by mohlo zajímat i to, že upravujeme prostory bývalé galerie Joži Uprky ve správní budově železáren ve Veselí nad Moravou tak, aby tam mohlo dojít k vybudování detašovaného pracoviště Galerie Joži Uprky. Tím získáme dalších 1200 metrů čtverečních výstavní plochy, kde budou vystaveny další obrazy Joži Uprky z depozitáře nadace, obrazy Antoše Frolky, Cyrila Mandela, Otto Molitora, Ludvíka Ernhafta, Joži Koudelky, Františka Bezděka, Františka Lejčka a dalších autorů působících na Slovácku. Nové prostory umožní i organizování dalších rozsáhlejších tematických výstav malířů a sochařů. Na turistické mapě se tak objeví zajímavá trasa pro milovníky výtvarného umění a krajiny Slovácka. Trasu Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti Galerie malířů Slovácka ve Veselí nad Moravou Muzeum Joži Uprky v jeho rodném domě v nedalekém Kněždubu chceme v nejbližší době nabídnout všem tuzemským cestovním kancelářím spolu se zkušeným průvodcem.

Petr Vašát

Narodil se v roce 1951 ve Zlíně. Od roku 1985 žije v Praze. Soukromý podnikatel, milovník výtvarného umění, sběratel, galerista a zakladatel Galerie Joži Uprky v Praze. V roce 1995 se stal spoluzakladatelem Nadace Moravské Slovácko a v roce 2007 Galerie Joži Uprky ve Veselí nad Moravou. Je spoluautorem souborné výstavy Joži Uprky k jeho 150. výročí narození ve Valdštejnské jízdárně v Praze v letech 20102011. Je rovněž spoluzakladatelem Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti, která zahájila provoz v roce 2012. Na Moravu a na Slovácko se rád vrací. Hrdě o sobě prohlašuje, že je Moravan žijící v Praze.